Nazwa kursu

Pierwsza pomoc dla młodzieży szkolnej

 

Kod kursu

ED-IV Pierwsza Pomoc dla Młodzieży Szkolnej – (RKO osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, używanie AED, dodatkowa pomoc)

 

Informacje ogólne i przeznaczenie kursu

Jest to kurs dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą nauczyć się umiejętności ratowniczych w warunkach przedszpitalnych i zawiera najszerszy program edukacyjny przewidziany dla osób bez wykształcenia medycznego. Kierujemy go w szczególności do młodzieży szkolnej gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Po kursie uzyskasz kwalifikacje i umiejętności do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy wszystkim poszkodowanym w warunkach przedszpitalnych.

Kurs spełnia wymagania polskiego prawa pracy i BHP w zakresie obowiązkowych i dodatkowych szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników. Osoba po ukończonym kursie jest odpowiednio przeszkolona i przygotowana do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi apteczki i automatycznego defibrylatora (AED) i może być wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

 

Ogólne założenia kursu

 • Przygotować uczestników do udzielania pierwszej pomocy poprzez nauczenie ich umiejętności postępowania ratowniczego w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka oraz wykształcenie w nich prawidłowych postaw społecznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Przygotować uczestników do roli osoby wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy lub roli lidera podejmującego czynności ratownicze jako świadek zdarzenia, obsługi apteczki pierwszej pomocy i automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 • Kształtować u uczestników wrażliwość oraz potrzebę szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia człowieka.
 • Przygotować uczestników do poprawnego interpretowania i rozumienia istoty udzielania pierwszej pomocy, stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz zasad i standardów jej udzielania.
 • Propagować i popularyzować zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród społeczeństwa.

 

Cel kursu

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia w stosunku do osób dorosłych dzieci i niemowląt w tym wykonywania Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (RKO), używania Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED) oraz podejmowania dodatkowych czynności ratowniczych.

 

Efekty kształcenia

Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie ratownictwa przedmedycznego w celu sprawnego podejmowania działania podczas wypadku.

 

Realizacja kursu

Kurs realizowany jest poprzez uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych zgodnie z programem kursu. Kurs składa się z części teoretycznej, części praktycznej oraz egzaminu teoretycznego i praktycznego. Część teoretyczna realizowana jest w formie wykładu i pokazu, na części praktycznej uczestnicy wykonują wszystkie umiejętności ratownicze. Egzamin praktyczny realizowany jest podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych. Egzamin teoretyczny kończy i podsumowuje cały kurs. W pierwszym dniu kursu realizujemy część teoretyczną oraz I etap części praktycznej w raz z egzaminem praktycznym, w drugim dniu natomiast uczestnicy realizują II etap części praktycznej wraz z egzaminem praktycznym oraz egzamin wiedzy teoretycznej. Kurs prowadzony jest metodami aktywizującymi kursantów. Podczas kursu po każdym 2 godzinnym bloku kształcenia realizujemy 10-15 minutą przerwę.

 

Standardy kształcenia

Kurs jest przeprowadzony zgodnie standardami kształcenia Wielkopolskiego Instytutu Kształcenia Przedmedycznego PAAB na które składają się elementy przygotowania i organizacji zajęć, użycia odpowiednich form i metod prowadzenia zajęć zgodnie z metodyką.

Nauczanie umiejętności ratowniczych poprzedzone jest zawsze wzorowym pokazem Instruktorskim całego zaplanowanego algorytmu, czynności czy konkretnej umiejętności. Po każdym pokazie instruktor zanim przejdzie do nauczania konkretnej umiejętności, szczegółowo omawia poszczególne czynności, które wykonywał zwracając uwagę na technikę aby kursanci mogli lepiej przyswoić sobie czynności do wykonania.

 

W naszej pracy dydaktycznej wykorzystujemy bardzo skuteczną metodę „KROK PO KROKU”, która zapewnia doskonałe przyswajanie przez kursantów umiejętności praktycznych, czyli tych które w przypadku pierwszej pomocy są kluczowe. Dopiero po opanowaniu przez kursantów pierwszej umiejętności instruktor przechodzi do nauczania kolejnego elementu ratowniczego. Każdy uczestnik kursu indywidualnie wykonuje wszystkie czynności pod okiem instruktora w relacji 1 – 1. W czasie kursu odbywa się ciągła ewaluacja, instruktor na bieżąco oceniając postępy, udziela kursantowi personalnych wskazówek.

Każdy uczestnik kursu występuje w roli zarówno poszkodowanego jak i ratownika po to aby mógł lepiej zrozumieć różne zachowania. Instruktor podczas zajęć odpowiada na pytania kursantów.

 

Treść programów kształcenia realizowanych przez PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego, powstała w oparciu o materiały źródłowe Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Wytycznych Resuscytacji z Rekomendacjami Postępowania – European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation na dany rok. Treści programów kształcenia Instytutu PAAB pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami ratownictwa rekomendowanymi przez przez Basic Life Support (BLS) Working Group w International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). ILCOR to międzynarodowy komitet ekspertów działający w celu ujednolicenia zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie, reprezentujący najważniejsze światowe organizacje zajmujące się resuscytacją takie jak ERC (European Resuscitation Council), AHA (American Heart Association), HSFC (Heart and Stroke Foundation of Canada), Australian and New Zealand Committee on Resuscitation, RCSA (Resuscitation Councils of Southern Africa), IAHF (Inter American Heart Foundation), ITLS (International Trauma Life Support).

 

Zasady ukończenia kursu

 • Uczestnictwo w 100 % zajęć.
 • Egzamin umiejętności praktycznych – poprawne wykonywanie wszystkich umiejętności ratowniczych realizowanych podczas kursu.
 • Egzamin wiedzy teoretycznej – udzielenie poprawnej odpowiedzi na min. 75% z 30 zadanych pytań (może być jedna lub więcej odpowiedzi na każde pytanie).

 

Zaświadczenia i certyfikaty

Po zrealizowanym kursie absolwent otrzyma poświadczenie zrealizowanego programu w formie:

 • Zaświadczenia w języku polskim zgodnie z prawem oświatowym RP na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres ważności zaświadczenia PAAB – bezterminowo.
 • Certyfikatu Instytutu PAAB w języku polskim i angielskim lub niemieckim. Okres ważności certyfikatu PAAB – 12 miesięcy nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Uprawnienia po kursie

Największą wartością ukończonego kursu są przede wszystkim umiejętności udzielania pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym. Kurs zawiera kompletne treści programowe z pierwszej pomocy dla osób bez wykształcenia medycznego w warunkach przedszpitalnych.

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik może być wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy w roli ratownika pierwszego kontaktu zgodnie z zakresem programowym kursu. Uprawnienia pozostają w zgodności z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy RP. Poza tym w Polsce, po ukończonym kursie każdy uczestnik traktowany jest jako osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy.

 

Program kształcenia

 • Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy oraz aspekty nieudzielania pomocy poszkodowanym
 • Łańcuch przeżycia
 • Zastosowanie Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych – AED
 • Ogólny algorytm postępowania na miejscu zdarzenia
  • ocena sytuacji, bezpieczeństwo ratownika i świadków zdarzenia
  • ocena przytomności poszkodowanego
  • wzywanie pomocy
  • udrażnianie dróg oddechowych
  • sprawdzenie oddechu
  • wzywanie profesjonalnych służb medycznych, telefony alarmowe
 • Poszkodowany nieprzytomny oddychający
  • odwracanie poszkodowanego na plecy
  • pozycja zastana
  • ułożenie w pozycji bezpiecznej na boku
  • postępowanie z kobietami z widoczną ciążą
  • monitorowanie funkcji życiowych
 • Poszkodowany nieprzytomny nieoddychający lub nieoddychający prawidłowo
  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO) osoby dorosłej – powyżej 8 roku życia, kobiet w ciąży, dziecka – osoby w wieku 1-8, niemowlęcia – dziecka poniżej 1 roku życia, RKO osoby dorosłej z użyciem AED
 • Urazy mięśniowo – szkieletowe
  • postępowanie przy złamaniach kończyny górnej i dolnej
  • postępowanie przy zwichnięciach i skręceniach stawów
  • postępowanie przy stłuczeniach
 • Ewakuacja poszkodowanych
  • sposoby przenoszenie poszkodowanego
  • ewakuacja poszkodowanego z pojazdu
  • zastosowanie rękoczynu RAUTEKA
 • Poszkodowany przytomny (reagujący)
  • badanie urazowe w celu oszacowania obrażeń – metoda „patrz-wyczuj”
  • ocena choroby SAMPLE – zebranie informacji dla Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM)
  • pośredni wywiad – System In Case of Emergency – ICE, informacje od świadków zdarzenia
 • Dodatkowa pierwsza pomoc w stanach zagrażających życiu
  • postępowanie przy zadławieniach osób dorosłych dzieci i niemowląt – 2 metody postępowania ratunkowego
  • krwotoki, rany powierzchowne i otarcia skóry
  • wyposażenie i obsługa apteczki pierwszej pomocy
  • wstrząsy i pozycje przeciwwstrząsowe
 • Postępowanie w stanach nagłych
  • Drgawki, ból w klatce piersiowej – podejrzenie zawału serca, udar krwotoczny i niedokrwienny – Badanie FAST, gorączka, wyczerpanie cieplne, udar cieplny, hipoglikemia i hiperglikemia, omdlenie, oparzenia, tonięcie, porażenie piorunem i prądem elektrycznym, anafilaksja, astma, ukąszenie przez węże, hipotermia, odmrożenia, zatrucia – spożycie substancji trujących / żrących
 • Scenariusze – praktyczne zastosowanie algorytmów postępowania ratowniczego w różnych sytuacjach
  • postępowanie z przytomnym urazowym i nieurazowym
  • postępowanie z nieprzytomnym oddychającym urazowym i nieurazowym
  • postępowanie z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym z praktycznym wykonaniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia oraz użyciem AED
  • wdrożenie czynności ratowniczych podczas wystąpienia nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia

 

Miejsce organizacji kursów

Kursy realizowane w placówkach oświatowych (publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe) na terenie całego kraju według zapotrzebowania zamawiającego, najczęściej w lokalizacjach: Poznań, Warszawa, Zielona Góra, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Konin, Koło, Łódź, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Wrocław.

 

Możliwości organizacyjne

Realizacja jednego lub kilku kursów równoległych w tym samym czasie.

 

Liczba uczestników kursu

max. 12 osób – na 1 instruktora

 

Czas kursu

16 godzin lekcyjnych (1godzina lekcyjna – 45’)

(kurs realizowany jest w ciągu 2 dni)

 • 4 godziny lekcyjne – cześć teoretyczna
 • 12 godzin lekcyjnych – cześć praktyczna

 

Czas kursu zależy od tego w jakim tempie uczestnicy poprawnie wykonają swoje zadania programowe (prawidłowo wykonają wszystkie umiejętności praktyczne). Czas kursu zatem może się zmienić.

 

Standardowa cena

250 zł/brutto za osobę

 

Wymagania przyjęcia na kurs

brak

 

Termin kursu

 • Kurs realizowany jest po złożeniu zamówienia.

 

Zasady realizacji zamówień

Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy indywidualną ofertę dla Szkoły zgodnie z potrzebami. Po ustaleniu końcowych warunków zamówienia, wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej należy wysłać adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Na 7 dni przed realizacją zamówienia przypominamy o ustaleniach organizacyjnych. Instruktor przyjeżdża do wyznaczonego miejsca realizacji w dniu kursu około 30 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Podczas części organizacyjnej zajęć wyznaczony Instruktor będzie upoważniony przez Instytut PAAB do zebrania kwestionariuszy osobowych od uczestników kursu, niezbędnych do realizacji zamówienia (wystawienia zaświadczeń i certyfikatów oraz ewidencji). Po realizacji kursu przekazujemy lub wysyłamy do Państwa fakturę zgodnie z zamówieniem. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Instytutu PAAB wysyłamy do Państwa dokumentację (zaświadczenia i certyfikaty) listem poleconym.

WSTECZ

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Nie zwlekaj, zapisz się!