REGULAMIN KSZTAŁCENIA
W FORMACH DOSKONALENIA REALIZOWANYCH przez
PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Szmaragdowa 8, 62-020 Swarzędz

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I REALIZACJI
 3. WARUNKI PŁATNOŚCI
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 6. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem kształcenia jest PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą ul. szmaragdowa 8, 62-020 Swarzędz zwany jest w dalszej części regulaminu Organizatorem.
 2. Uczestnictwo w kursach realizowanych przez Organizatora kształcenia oznacza akceptację REGULAMINU – OGÓLNE WARUNKI KSZTAŁCENIA.
 3. Uczestnikiem formy kształcenia realizowanej przez Organizatora (osoba indywidualna bądź firma zamawiająca realizację kursu bądź kierująca pracowników na kurs) zwany jest w dalszej części regulaminu KLIENTEM.
 4. Regulamin określa szczegółowe zasady realizacji kursów.
 5. Kursy realizowane są w oparciu o sale dydaktyczne ORGANIZATORA.
 6. Kursy mogą być realizowane w oparciu o sale dydaktyczne KLIENTA jeśli spełnione zostaną minimalne wymagania określone poniżej:
  • pomieszczenie/a o metrażu co najmniej 40 m2 z możliwością rozłożenia co najmniej 4-5 mat do ćwiczeń, zapewniające swobodę ruchów wokół miejsca ćwiczenia.
  • Pomieszczenie musi być wyposażone w oświetlenie sztuczne oraz powinno mieć dostęp do oświetlenia naturalnego.
  • wyposażenie: rzutnik, ekran, krzesła dla uczestników, stolik pomocniczy dla instruktora.
 7. Kursy rozpoczynają się punktualnie w wyznaczonym miejscu organizacji i terminie realizacji.
 8. Kursy realizowane są zgodnie z przedstawionym w ofercie programem kształcenia.
 9. Organizator kursu prowadzi dokumentację szkoleniową wymaganą przepisami prawa oświatowego RP.
 10. Organizator oświadcza, że posiada Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 11. Organizator kursu zbiera i gromadzi dane osobowe uczestników kursów na podstawie i na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dane gromadzone są w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną na potrzeby udokumentowania uczestnictwa kursanta w zajęciach oraz ujęcia ich w Ewidencji Wydanych Zaświadczeń PAAB Placówki Kształcenia Ustawicznego celem wydania imiennego zaświadczenia oraz certyfikatu, a także w celach finansowo-księgowych, statystycznych oraz korespondencyjnych. Administratorem zebranych danych osobowych jest PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego Paweł Pawlik, ul. Szmaragdowa 8, 62-020 Swarzędz.
 12. Dane osobowe uczestników podawane są dobrowolnie z prawem uczestnika do ich wglądu oraz poprawiania.
 13. Kadra dydaktyczna wyznaczona przez Organizatora do realizacji kursu upoważniona jest do zbierania danych osobowych uczestników biorących udział w kursie.
 14. Podczas realizacji kursu Organizator może zbierać anonimowe ankiety ewaluacyjne.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I REALIZACJI

 1. Uczestnictwo w kursie odbywa się poprzez zawarcie umowy z Organizatorem.
 2. Kurs organizowany jest dla określonej liczby uczestników, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zawarcia umowy z Organizatorem oraz spełnienie wymogów formalnych.
  W przypadku braku miejsc Organizator może zaproponować inny dogodny dla Klienta termin kursu.
 3. Po przyjęciu zgłoszenia uczestnik zakwalifikowany na kurs otrzyma od Organizatora informację (drogą mailowa bądź telefonicznie) o terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia kursu oraz fakturę proforma w celu dokonania płatności za kurs.
 4. Umowa może być zawarta przez firmę lub osobę indywidualną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do wykonywania czynności prawych.
 5. W przypadku osób indywidualnych posiadających ograniczoną zdolność do wykonywania czynności prawnych niezbędna jest zgoda opiekuna.
 6. Organizator może odmówić przyjęcia na kurs bez podania przyczyny.
 7. W przypadku podmiotów (Firmy i Instytucje) zawarcie umowy następuje po zaakceptowaniu przedstawionej oferty kursu i przesłanie formularza zgłoszenia.
 8. W przypadku osób indywidualnych zawarcie umowy następuje poprzez przesłanie wypełnionego kwestionariusza uczestnika.
 9. Wypełniony formularz zgłoszenia lub kwestionariusz uczestnika może zostać przesłany:
  1. za pośrednictwem aktywnego formularza zgłoszenia lub kwestionariusza uczestnika z Serwisu PAAB.pl;
  2. poprzez przesłanie wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego skanu formularza lub kwestionariusza uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  3. poprzez przesłanie wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego formularza lub kwestionariusza uczestnika za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem poleconym).
 10. Stronami umowy, z zastrzeżeniem punktu 5 niniejszych warunków jest Organizator oraz Klient – osoba indywidualna bądź firma zamawiająca realizację kursu bądź kierująca pracowników na kurs.
 11. Organizator kursu oświadcza, że na podstawie umowy z Global Cognitive Education Ltd. z siedzibą w Londynie i oddział w Polsce (Global Cognitive Education Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Raciborzu jest organem prowadzącym placówki kształcenia ustawicznego i doskonalenia nauczycieli – Instytutu Doskonalenia Nauczycieli, Instytutu Promocji Ratownictwa i Instytutu Rekreacji i Turystyki Międzynarodowej), może realizować kursy i szkolenia realizowane przez ten podmiot. Ponadto może zatrudnić osoby uprawnione do prowadzenia kursów, szkoleń i innych form doskonalenia w imieniu International First Aid Certification Centre (U.S.) oraz w imieniu Emergency First Response z siedzibą w Bristolu.
 12. W przypadku szkół umowa może być zawarta przez Dyrektora szkoły lub osobę uprawnioną w jego imieniu do zawarcia umowy w imieniu wszystkich zgłoszonych przez siebie uczestników formy edukacyjnej.
 13. W przypadku osoby niepełnoletniej (nie młodszej niż 15 lat), umowę podpisuje minimum jeden rodzic lub opiekun prawny.
 14. Szczegółowe warunki realizacji poszczególnych form kształcenia przedstawione zostaną Klientowi w ofercie przesłanej po dokonaniu obustronnych ustaleń i dokonaniu zamówienia. Oferta stanowi integralną część umowy zawieranej przez organizatora i klienta.
 15. Organizator oświadcza, że PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego wpisany jest do właściwych rejestrów szkół i placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej RP i prowadzi swoją działalność na podstawie przepisów ustawy „o systemie oświaty”. Organizator jest uprawniony do organizowania form doskonalenia osób dorosłych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 16. Organizator oświadcza, że osoby zatrudnione posiadają ważne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia kursów na terenie RP oraz kursów w systemie International First Aid Certification Centre z siedzibą w Newark, USA oraz Emergency First Response z siedzibą w Bristolu, UK.
 17. Organizator oświadcza, że zapewni niezbędną do realizacji kursu bazę dydaktyczną.
 18. Organizator oświadcza, że na podstawie umów współpracy z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu upoważniony jest do organizowania i prowadzenia szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli nadających państwowe uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132).
 19. W przypadku braku możliwości realizacji kursu w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA kurs może być zrealizowany w innym terminie niż przedstawiony w ofercie. Nowy termin kursu zostanie ustalony za porozumieniem stron.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

OSOBY INDYWIDUALNE

 1. Po zawarciu umowy klient jest zobowiązany wpłacić pełną cenę wybranego kursu przedstawioną w serwisie PAAB.pl najdalej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
 2. W przypadku kursów wymagających realizacji samokształcenia, po odnotowaniu wpłaty ORGANIZATOR niezwłocznie wyśle KLIENTOWI niezbędne materiały do samodzielnego kształcenia w formie elektronicznej lub drukowanej na adres przekazany w formularzu zgłoszenia bądź kwestionariuszu.
 3. Brak zapłaty w terminie oznacza odstąpienie od umowy i rezygnację z udziału w kursie z winy klienta.
 4. W przypadku, gdy klient po zawarciu umowy rezygnuje z udziału w kursie, wówczas jest zobowiązany do uregulowania kosztów na korzyść ORGANIZATORA w wysokości 20% ceny określonej klientowi w ofercie, tytułem kosztów poniesionych przez organizatora.
 5. W przypadku, gdy klient otrzymał materiały edukacyjne i rezygnuje z udziału w kursie lub nie uczestniczy w wyznaczonym terminie w zajęciach, wówczas zobowiązany jest do poniesienia kosztów w wysokości 80% ceny kursu.
 6. Wpłaty z tytułów w/w należy dokonywać na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
 7. Za termin zapłaty uznaje się datę księgowania środków na rachunku bankowym organizatora.

 FIRMY I INSTYTUCJE

 1. Po zawarciu umowy i realizacji zamówienia klient jest zobowiązany wpłacić pełną wartość uzgodnionej ceny usługi na podstawie wystawionej faktury w nieprzekraczalnym terminie płatności wskazanym na fakturze.
 2. Brak zapłaty w terminie może oznaczać naliczenie ustawowych odsetek karnych obowiązujących na terenie RP na dany rok.
 3. Organizator może wystawić Klientowi fakturę profroma z terminem płatności przed realizacją zamówienia. Wówczas klient jest zobowiązany wpłacić pełną wartość wskazanej w fakturze profroma kwoty w nieprzekraczalnym terminie płatności wskazanym na fakturze. Po opłaceniu faktury i realizacji zamówienia klient otrzyma oryginał faktury.
 4. W przypadku kursów wymagających realizacji samokształcenia, po odnotowaniu wpłaty Organizator niezwłocznie wyśle Klientowi niezbędne materiały do samodzielnego kształcenia w formie elektronicznej lub drukowanej na adres przekazany w formularzu zgłoszenia bądź kwestionariuszu.
 5. W przypadku, gdy Klient po zawarciu umowy rezygnuje z realizacji kursu, wówczas jest zobowiązany do uregulowania kosztów na korzyść Organizatora w wysokości 20% ceny określonej klientowi w ofercie, tytułem kosztów poniesionych przez organizatora.
 6. W przypadku, gdy klient otrzymał materiały edukacyjne i rezygnuje z realizacji kursu wówczas zobowiązany jest do poniesienia kosztów w wysokości 80% ceny kursu.
 7. Wpłaty z tytułów w/w należy dokonywać na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
 8. Za termin zapłaty uznaje się datę księgowania środków na rachunku bankowym organizatora.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient ma obowiązek przybyć na kurs punktualnie zgodnie z podaną godziną i terminem rozpoczęcia.
 2. Każdy Klient ma obowiązek wypełnienia indywidualnego kwestionariusza uczestnika kursu.
 3. Wypełnienie indywidualnego kwestionariusza uczestnika kursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
 4. Klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania danych osobowych podanych podczas kursu oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Klient ma prawo do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz wszystkich świadczeń określonych w otrzymanej ofercie.
 6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od klienta organizator nie będzie mógł w ustalonym terminie uczestniczyć w kursie, wówczas ma prawo do rezygnacji z kursu, a organizator obowiązek zwrotu wpłaconej przez klienta opłaty tytułem opłaty za kurs. Klient, który otrzymał materiały edukacyjne jest zobowiązany do ich zwrotu organizatorowi kształcenia, na koszt organizatora. Klient ma prawo do uczestnictwa w kursie realizowanym w nowym terminie zaproponowanym przez organizatora.
 7. W czasie trwania kursu klient ma prawo korzystania z infrastruktury i udogodnień dostępnych dla uczestników kursu.
 8. Wszelkie zdarzenia losowe, niedyspozycje zdrowotne, wypadki oraz zagrożenia bezpieczeństwa zaistniałe podczas trwania kursu należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi prowadzącemu kurs.
 9. Klient ma prawo do podmiotowego traktowania.
 10. Klient ma prawo do poszanowania jego wolności, godności i praw oraz nauki w przyjaznej atmosferze.
 11. Działanie, zachowanie i wypowiedzi klienta nie mogą naruszać praw i wolności innych osób.
 12. Wszelkie działania, zachowania i wypowiedzi klienta, które naruszają prawa i wolności innych osób mogą skutkować usunięciem z kursu, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów. W sytuacjach szczególnych organizator może skierować wniosek do właściwego sądu.
 13. Klient ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP.
 14. Klient powinien szanować prawa i obyczaje panujące na kursie oraz szanować mienie Organizatora.
 15. Podczas realizacji kursu Klient może zostać zobowiązany do wypełnienia anonimowej ankiety ewaluacyjnej.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu przed terminem rozpoczęcia z przyczyn od niego niezależnych. Zastrzega się formę pisemną odwołania formy doskonalenia.
 2. Odwołanie kursu z powodu braku wymaganej liczby uczestników nastąpić może najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o tym fakcie telefonicznie lub droga mailową.
 3. Po odwołaniu kursu z w/w powodów organizator zaproponuje klientowi realizację kursu bądź udział kursie w innym dogodnym dla klienta terminie.
 4. W przypadku, gdy klient nie zaakceptuje nowego terminu, organizator zwraca klientowi wpłaconą opłatę na poczet kursu bez potrąceń.
 5. Klient ma prawo odstąpić od umowy przed rozpoczęciem kursu. Zastrzega się formę pisemną rezygnacji z udziału w kursie przesłaną listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najdalej na 3 dni przed planowanym terminem kursu. Za datę rezygnacji uznaje się datę otrzymania listu poleconego przez organizatora lub odczytania wiadomości pocztowej. W przypadku, gdy klient otrzymał materiały edukacyjne i rezygnuje z udziału w kursie lub nie uczestniczy w wyznaczonym terminie w zajęciach, wówczas zobowiązany jest do poniesienia kosztów w wysokości 80% ceny kursu.
 6. Wpłaty z tytułów w/w należy dokonywać na rachunek bankowy wskazany w fakturze bądź otrzymanej ofercie.

VI. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ

 1. Klient, za zgodą organizatora może przenieść na inną osobę prawa udziału w kursie oraz wszystkie przysługujące mu z tego tytułu świadczenia, pod warunkiem, że osoba ta spełnia warunki udziału w kursie i przejmie wszystkie zobowiązania wynikające z udziału w kursie.
 2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt. 1., będzie skuteczne po zawiadomieniu organizatora o tym fakcie nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem kursu.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator odpowiada za zorganizowanie kursu zgodnie z przedstawioną ofertą oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa RP.
 2. Organizator zobowiązuje się do zrealizowania wobec klienta wszystkich świadczeń wynikających z oferty z zachowaniem należytej staranności
 3. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte oraz zgodne z ofertą przygotowanie
  i realizację kursu, dobór kadry dydaktycznej oraz innych podwykonawców.
 4. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń wynikających z oferty, jeśli działanie to spowodowane zostało działaniem lub zaniechaniem klienta lub osób trzecich nieuczestniczących w wykonaniu oferty, jeżeli tych działań lub zaniechania nie można było przewidzieć lub uniknąć, albo spowodowane są siłami wyższymi.
 5. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń wynikających z oferty za wyjątkiem o którym mowa w pkt. 4.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory wynikające z realizacji kursu będą w pierwszej kolejności rozpatrywane za porozumieniem stron, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy sąd.