Autorskie programy oraz innowacyjny System Kształcenia stanowią własność PAAB Wielkopolskiego Instytutu Kształcenia Przedmedycznego. Programy tematyczne Pierwsza Pomoc w Miejscu Pracy powstały na potrzeby rynku pracy na całym świecie a w szczególności w Polsce i Europie. Wszystkie programy kształcenia w systemie edukacyjnym PAAB powstały w oparciu o materiały źródłowe Międzynarodowych Porozumień w sprawie Wytycznych Resuscytacji z Rekomendacjami Postępowania – ERC  i pozostają w zgodności ze standardami ratownictwa rekomendowanymi przez Basic Life Support (BLS) Working Group w International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). ILCOR to międzynarodowy komitet ekspertów działający w celu ujednolicenia zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie, reprezentujący najważniejsze światowe organizacje zajmujące się resuscytacją. W skład ILCOR wchodzą między innymi przedstawiciele Europy, obu Ameryk, Australii i Nowej Zelandii oraz RPA. Kluczowymi organizacjami z tych krajów w  ILCOR są między innymi ERC (European Resuscitation Council), AHA (American Heart Association), HSFC (Heart and Stroke Foundation of Canada), Australian and New Zealand Committee on Resuscitation, RCSA (Resuscitation Councils of Southern Africa), IAHF (Inter American Heart Foundation), ITLS (International Trauma Life Support).

Systemy kształcenia

SYSTEM KSZTAŁCENIA Instytutu PAAB jest podzielny na dwie części:

Kształcenie dzieci i młodzieży - rozwiń opis

System kształcenia dzieci został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia nauczania pierwszej pomocy oraz obserwacje prowadzone wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wynika z nich jednoznacznie, że zdolność zapamiętywania oraz uczenia się umiejętności motorycznych wśród najmłodszych jest bardzo duża i należy go rozpoczynać w tym właśnie wieku. Jednak z uwagi na wiek rozwojowy dziecka różnica w dostosowaniu metod i form jest znaczna, tak więc postanowiliśmy dokonać podziału programu nauczania pierwszej pomocy dzieci na poszczególne ETAPY EDUKACYJNE, natomiast każdy ETAP podzieliliśmy na PANELE UMIEJĘTNOŚCI. Edukację w poszczególnych etapach realizujemy w wymiarze od 1 do 5 godzin lekcyjnych.

Edukacja dzieci  w oparciu o wiek rozwojowy obejmuje 3 etapy edukacyjne:
I etap dla dzieci w wieku 5-8 lat z klas „0”-1-2
II etap dla dzieci w wieku 8-11 lat z klas 3-4
III etap dla dzieci w wieku 11-15 lat z klas 5-6

Kształcenie młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych to IV etap edukacyjny. Zawiera on kompletny program niezbędnych umiejętności ratowniczych. Natomiast liczba realizowanych godzin szkolenia może być różna w zależności od możliwości szkoły. Edukację w tym etapie realizujemy w wymiarze od 8 do 30 godzin lekcyjnych.

IV etap dla młodzieży powyżej 15 lat gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Kształcenie dorosłych - rozwiń opis

System kształcenia osób dorosłych powstał w oparciu o nasze doświadczenia oraz rozwiązania stosowane w wielu zagranicznych firmach m.in. niemieckich, francuskich oraz brytyjskich. Jest przemyślany i skonstruowany w taki sposób aby zapewnić Państwu kompleksowe szkolenia oraz zapewnienie podtrzymania umiejętności i nawyków ratowniczych wśród pracowników. Zgodnie z jego założeniami każdy dorosły człowiek może zdecydować się na kurs lub szkolenie. Najczęściej wybieraną formą kształcenia jest szkolenie (3-8 godzin) w odniesieniu do ogółu osób zatrudnionych w zakładzie pracy oraz kurs w odniesieniu do osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz osób indywidualnych, którzy chcą ukończyć kompletny kurs ratowniczy.

Kurs jest formą edukacyjną realizowaną stacjonarnie przez 16 godzin dydaktycznych oraz 14 godzin w formie samokształcenia. Po ukończeniu kursant otrzymuje dokumenty międzynarodowe, które są ważne maksymalnie 24 miesiące. Po roku jednak kursant realizuje 8 godzinny kurs przypominający umiejętności ratownicze. System ten zawiera kompletne wiadomości i procedury postępowania ratowniczego w stanach zagrożenia życia i zdrowia osób dorosłych , dzieci i niemowląt.

Szkolenie podstawowe to 3-8 godzinna forma edukacyjna, która dostosowana jest do specyfiki zakładu pracy. Po ukończeniu szkolenia przez 2 kolejne lata pracownik powinien zrealizować specjalny 3-5 godzinny program przypominający wszystkie nabyte na szkoleniu umiejętności ratownicze. W kolejnym, czyli 3 roku po szkoleniu podstawowym realizujemy szkolenie odnawiające.

Taki system zapewni Państwu ciągłość i bieżącą aktualizację szkoleń pracowniczych z pierwszej pomocy w zakładzie pracy, zarówno w kwestii formalnej jak i merytorycznej. Z drugiej strony, uczestnictwo w szkoleniach przypominających to nic innego tylko nabywanie przez szkolonych nawyków czyli automatyzmów w podejmowaniu akcji ratunkowej oraz prawidłowej reakcji w czasie wypadku. Taki system  sprawi, że środowisko pracy w Państwa zakładzie stanie się bezpieczniejsze.