KWESTIONARIUSZ

  Uczestnika kursu OnLine

  IMIĘ, IMIONA

  NAZWISKO

  PESEL

  DATA URODZENIA

  MIEJSCE URODZENIA

  ADRES ZAMIESZKANIA

  Ulica, nr domu, mieszkania

  Kod pocztowy (np. 00-210)

  Miejscowość

  DANE KONTAKTOWE

  TEL KONTAKTOWY

  ADRES E-MAIL

  DATA ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA

  DATA ZAKOŃCZENIA SZKOLENIA

  MIEJSCE SZKOLENIA: ONLINE

  TYP SZKOLENIA

  NAZWA FIRMY / DANE DO FAKTURY z NIP

  OŚWIADCZENIE

  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że:
  1. Dobrowolnie podałem(am) swoje dane osobowe oraz dobrowolnie wyraziłem(am) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
  2. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że:
  a) administratorem danych osobowych jest PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego Paweł Pawlik z siedzibą w Swarzędzu, ul. Szmaragdowa 8, 62-020 Swarzędz. NIP 7731223557, który jest organem prowadzącym PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Swarzędzu.
  b) moje dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego i prowadzenia wybranej przeze mnie formy edukacji, a w przypadku przyjęcia na wybrany przeze mnie kurs lub inną formę edukacyjną, w celu dokumentowania ich przebiegu, a także wykorzystywania do celów archiwalnych, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust.1 lit. I, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  c) moje dane osobowe zostały podane i będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681 z późn. zm.) w niezbędnym zakresie dla realizacji wynikających z tej ustawy obowiązków, a samo podanie tych danych jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
  d) moje dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od udzielenia przeze mnie zgody, również w celach informacyjnych lub marketingowych lub dostępu do panelu online lub innych narzędzi kształcenia zdalnego.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  4. Dane będą udostępniane wyłącznie tym podmiotom zewnętrznym, które posiadają ustawowe prawo do ich przetwarzania i tylko w przypadkach określonych ustawą, a także podmiotom , z którymi instytut posiada zawarte umowy powierzenia danych w zakresie utrzymania systemu informatycznego lub wspólnego kształcenia.
  5. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@paab.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
  6. Moje dane osobowe przetwarzane dla celów realizacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681 z późn. zm.) będą przechowywane przez wymagany prawem okres czasu.
  7. Moje dane osobowe przetwarzane w celach informacyjnych lub marketingowych lub dostępu do narzędzi edukacji online będą przechowywane do momentu cofnięcia przeze mnie zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 5 lat od momentu jej udzielenia.
  8. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych.
  9. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w instytucie jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@paab.pl.
  10. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  11. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebrano.
  12. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę (1):
  TakNie

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

  W związku z przyjęciem na kurs organizowany przez PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Swarzędzu, przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, iż moje dane osobowe zawarte w moim kwestionariuszu będą przetwarzane przez wyżej wymieniony instytut i organ prowadzący instytut tj. firmę pod nazwą PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego Paweł Pawlik z siedzibą w Swarzędzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681 z późn. zm.) oraz w innych przepisach prawa, w tym dla celów związanych z realizacją procesu dydaktycznego, obsługi kursu i archiwizowania dokumentacji kursu.

  Wyrażam zgodę (2):
  TakNie

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KURSU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE ADRESU E-MAIL I NUMERU TELEFOPNU W CELACH INFORMACYJNYCH

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego z siedzibą w Swarzędzu i organ prowadzący instytutu tj. PAAB Paweł Pawlik z siedzibą w Swarzędzu w celach informacyjnych – dotyczących uczestnictwa w kursie oraz w zakresie przyszłej komunikacji dotyczącej przebiegu kursu i wydanych dokumentów, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

  Wyrażam zgodę (3):
  TakNie

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KURSU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESŁANIE ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO

  Wyrażam zgodę na przesłanie mojego zaświadczenia i certyfikatu o ukończeniu kursu na mój adres wskazany w kwestionariuszu lub nad adres pracodawcy/organizatora kursu, za pośrednictwem operatora pocztowego.

  Wyrażam zgodę (4):
  TakNie

  Dzisiejsza data - wypełnienia formularza: