Kursy Pierwszej Pomocy w systemie edukacyjnym IFACC

(International First Aid Certification Centre), organizowany przez Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego PAAB jest prowadzony na podstawie licencji i zgodnie z programami kształcenia International First Aid Certification Centre.

 

Nazwa kursu

Kompletny Kurs Ratowniczy IFACC

 

Kod kursu

FAR-1 Kompletny Kurs Ratowniczy IFACC (Kurs pierwszej i dodatkowej pomocy, używania AED oraz pomocy dzieciom

 

Informacje ogólne i przeznaczenie kursu

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (ukończone 16 lat), które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych. Szczególnie polecamy ten kurs wszystkim osobom, które są wyznaczane w zakładach pracy do udzielania pomocy, nauczycielom i innym osobom.

 

Ogólne założenia kursu

 • Przygotować uczestników do udzielania pierwszej pomocy poprzez nauczenie ich umiejętności postępowania ratowniczego w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka oraz wykształcenie w nich prawidłowych postaw społecznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Przygotować uczestników do roli lidera podejmującego czynności ratownicze jako świadek zdarzenia, obsługi apteczki pierwszej pomocy i automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 • Kształtować u uczestników wrażliwość oraz potrzebę szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia człowieka.
 • Przygotować uczestników do poprawnego interpretowania i rozumienia istoty udzielania pierwszej pomocy, stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz zasad i standardów jej udzielania.
 • Propagować i popularyzować zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród społeczeństwa.

 

Cel kursu

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia w stosunku do osób dorosłych dzieci i niemowląt w tym wykonywania Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (RKO), używania Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED) oraz podejmowania dodatkowych czynności ratowniczych.

 

Efekty kształcenia

Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie ratownictwa przedmedycznego w celu sprawnego podejmowania działania podczas wypadku. Zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym IFACC.

 

Realizacja kursu

Zajęcia są realizowane w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć (zajęcia teoretyczne i praca własna) jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjnej (kształcenia e-learningowego), na platformie do edukacji zdalnej lub na podstawie udostępnionych materiałów edukacyjnych. Ćwiczenia praktyczne, scenariusze oraz egzamin są realizowane w formie stacjonarnej.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

 • blok samokształcenia
 • blok zajęć stacjonarnych

 

W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręcznik w formacie pdf, który jest udostępniany słuchaczowi za pośrednictwem naszej platformy e-learning. Słuchacz uczy się samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręczniku.

 

Blok zajęć stacjonarnych trwa 2 dni, i realizowany jest w salach dydaktycznych naszego Instytutu (lub innych miejscach organizacji kursu), słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia Egzamin praktyczny realizowany jest podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych. Egzamin teoretyczny kończy i podsumowuje cały kurs.

 

Podczas kursu po każdym 2 godzinnym bloku kształcenia realizujemy 10-15 minutą przerwę. Jeśli kurs ma w opcji lunch, wówczas zaplanowana jest również jedna dłuższą przerwa obiadowa.

 

Standardy kształcenia

Kurs jest przeprowadzony zgodnie standardami kształcenia Wielkopolskiego Instytutu Kształcenia Przedmedycznego PAAB na które składają się elementy przygotowania i organizacji zajęć, użycia odpowiednich form i metod prowadzenia zajęć zgodnie z metodyką i specyfiką.

Nauczanie umiejętności ratowniczych poprzedzone jest zawsze wzorowym pokazem Instruktorskim całego zaplanowanego algorytmu, czynności czy konkretnej umiejętności. Po każdym pokazie instruktor zanim przejdzie do nauczania konkretnej umiejętności, szczegółowo omawia poszczególne czynności, które wykonywał zwracając uwagę na technikę aby kursanci mogli lepiej przyswoić sobie czynności do wykonania.

 

W naszej pracy dydaktycznej wykorzystujemy bardzo skuteczną metodę „KROK PO KROKU”, która zapewnia doskonałe przyswajanie przez kursantów umiejętności praktycznych, czyli tych które w przypadku pierwszej pomocy są kluczowe. Dopiero po opanowaniu przez kursantów pierwszej umiejętności instruktor przechodzi do nauczania kolejnego elementu ratowniczego. Każdy uczestnik kursu indywidualnie wykonuje wszystkie czynności pod okiem instruktora w relacji 1 – 1. W czasie kursu odbywa się ciągła ewaluacja, instruktor na bieżąco oceniając postępy, udziela kursantowi personalnych wskazówek.

Każdy uczestnik kursu występuje w roli zarówno poszkodowanego jak i ratownika po to aby mógł lepiej zrozumieć różne zachowania. Instruktor podczas zajęć odpowiada na pytania kursantów.

 

Kurs jest przeprowadzony zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Wszystkie treści programowe kształcenia pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami medycznymi, które zostały ogłoszone dla poszczególnych destynacji przez międzynarodowe gremia i organizacje naukowe. Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR – International Liaison Committee on Resuscitation, ERC – European Resuscitation Council, AHA – American Heart Association, ITLS – International Trauma Life Support.

 

Zasady ukończenia kursu

 • Uczestnictwo w 100 % zajęć.
 • Egzamin umiejętności praktycznych – poprawne wykonywanie wszystkich umiejętności ratowniczych realizowanych podczas kursu.
 • Egzamin wiedzy teoretycznej – udzielenie poprawnej odpowiedzi na min. 70% z 30 zadanych pytań (wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, zdań typu „prawda / fałsz”).

 

Zaświadczenia i certyfikaty

Po zrealizowanym kursie absolwent otrzyma poświadczenie zrealizowanego programu w formie:

 • Zaświadczenia w języku polskim zgodnie z prawem oświatowym RP na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres ważności zaświadczenia PAAB – bezterminowo.
 • Certyfikatu Instytutu PAAB w języku polskim i angielskim lub niemieckim. Okres ważności certyfikatu PAAB – nie dłużej niż 24 miesiące.
 • Certyfikatu w języku angielskim w formie karty plastikowej, uczestnik otrzymuje do 30 dni roboczych od czasu ukończenia kursu i jest wydany przez International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). Okres ważności certyfikatu – nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Uprawnienia po kursie

Po ukończonym kursie uczestnik będzie posiadał umiejętności udzielania pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym. Kurs zawiera kompletne treści programowe z pierwszej pomocy dla osób bez wykształcenia medycznego w warunkach przedszpitalnych.

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik może być wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy w roli ratownika pierwszego kontaktu zgodnie z zakresem programowym kursu. Uprawnienia pozostają w zgodności z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy RP. Poza tym w Polsce, po ukończonym kursie każdy uczestnik traktowany jest jako osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy.

 

 

Program kształcenia

 • Używanie barier ochronnych
 • Algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej w zatrzymaniu krążenia u osoby dorosłej
 • Algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej w zatrzymaniu krążenia u dziecka w wieku 1-8 lat
 • Algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej w zatrzymaniu krążenia u dziecka do 1 r.ż.
 • Używanie AED
 • Algorytm postępowania z osobą nieprzytomną – oddychającą
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa
 • Pomoc osobie dorosłej w przypadku zadławienia
 • Pomoc dziecku w wieku 1- 8 lat
 • Pomoc dziecku do 1 r.ż.
 • Tamowanie krwotoku tętniczego i żylnego
 • Usztywnianie kończyn górnych
 • Usztywnianie kończyn dolnych
 • Ocena obrażeń u poszkodowanego
 • Ocena stanu nagłego zachorowania

 

Miejsce organizacji kursów stacjonarnych

Poznań – kilka lokalizacji, Swarzędz.

Kursy stacjonarne realizowane są w oparciu o nasze sale dydaktyczne . Klimatyzowane pomieszczenia zapewniają komfort pracy dla uczestników. Istnieje możliwość skorzystania z serwisu kawowego oraz usługi cateringu jako dodatkowa opcja.

 

Miejsce organizacji kursów wyjazdowych

Dla grup zorganizowanych (minimum 6 osobowych) kursy realizujemy na terenie całego kraju według zapotrzebowania zamawiającego, najczęściej w lokalizacjach: Warszawa, Zielona Góra, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Konin, Koło, Łódź, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Wrocław.

 

Możliwości organizacyjne

Realizacja jednego lub kilku kursów równoległych w tym samym czasie.

Kurs może być realizowany w lokalizacji wskazanej przez zamawiającego jeśli warunki sali szkoleniowej spełniają nasze standardy organizacyjne.

 

Liczba uczestników kursu

max. 6 osób – na 1 instruktora

 

Czas kursu

20 godzin lekcyjnych (1godzina lekcyjna – 45’)

(kurs realizowany jest w ciągu 2 dni)

 • 8 godzin lekcyjnych – cześć teoretyczna
 • 12 godzin lekcyjnych – cześć praktyczna

 

Czas kursu zależy od tego w jakim tempie uczestnicy poprawnie wykonają swoje zadania programowe (prawidłowo wykonają wszystkie umiejętności praktyczne). Czas kursu zatem może się zmienić.

 

Standardowa cena

650 zł/brutto za osobę

 

Wymagania przyjęcia na kurs

brak

 

Termin kursu

 • Kurs realizowany jest po złożeniu zamówienia.
 • Kurs realizowany jest również w formie OPEN – 1 lub 2 razy w miesiącu w naszym Instytucie. W przypadku potrzeby przeszkolenia kilku pracowników można ich skierować do naszej placówki. Informacja o terminie kursu OPEN umieszczona jest w aktualnościach. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zasady realizacji zamówień

 • Dla osób indywidualnych

Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy informację o wolnych terminach i lokalizacjach organizacji kursu. Po ustaleniu zaakceptowaniu warunków i wyborze terminu oraz miejsca kursu, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem należy przesłać wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej na adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia na kurs oraz wysyłamy fakturę z terminem płatności. Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dokonały płatności za kurs. Na 7 dni przed realizacją zamówienia przypominamy o zbliżającym się kursie i szczegółach (lokalizacji oraz godziny rozpoczęcia). W dniu kursu należy pamiętać o przybyciu na czas, nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Kurs zawsze rozpoczyna się punktualnie. Do uczestnictwa w zajęciach prosimy wybierać sportowy luźny ubiór z uwagi na ćwiczenia praktyczne. W dniu ukończenia kursu uczestnik od razu otrzymuje dokumenty (zaświadczenie i certyfikat) oraz fakturę za kurs.

 

 • Dla Firm i Instytucji

Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy indywidualną ofertę dla firmy zgodnie z potrzebami. Po ustaleniu końcowych warunków zamówienia, wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej należy wysłać adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Na 7 dni przed realizacją zamówienia przypominamy o ustaleniach organizacyjnych. Jeśli kurs organizowany jest w naszej placówce, przekazujemy adres gdzie odbywały się będą zajęcia i w ustalonym terminie oczekujemy na kursantów. Jeśli kurs organizowany jest przez zamawiającego, Instruktor przyjeżdża do wyznaczonego miejsca realizacji w dniu kursu około 30 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Podczas części organizacyjnej zajęć wyznaczony Instruktor będzie upoważniony przez Instytut PAAB do zebrania kwestionariuszy osobowych od uczestników kursu, niezbędnych do realizacji zamówienia (wystawienia zaświadczeń i certyfikatów oraz ewidencji). Po realizacji kursu przekazujemy lub wysyłamy do Państwa fakturę zgodnie z zamówieniem. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Instytutu PAAB wysyłamy do Państwa dokumentację (zaświadczenia i certyfikaty) listem poleconym.

WSTECZ

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Nie zwlekaj, zapisz się!