Nazwa kursu

Kompletny Kurs Ratowniczy – Ratownik Przedmedyczny – Kurs Przypominający (RKO osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, używanie AED, dodatkowa pomoc)

 

Kod kursu

KKP-KP

 

Informacje ogólne i przeznaczenie kursu

Zgodnie z SYSTEMEM KSZTAŁCENIA Instytutu PAAB jest to kurs realizowany w 1 roku po ukończeniu Kompletnego Kursu Ratowniczego.

 

Kurs Przypominający jest kontynuacją Kompletnego Kursu Ratowniczego a różni się tym, że jest skoncentrowany głownie na przypominaniu umiejętności praktycznych. Przypominamy i aktualizujemy również wiedzę. Zwracamy większą uwagę na prawidłowe wykonanie czynności ratowniczych. Kierujemy go w szczególności do pracowników wchodzących w skład zakładowych systemów pierwszej pomocy, pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, nauczycieli, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, ochotników straży pożarnej, harcerzy, wolontariuszy, kierowców. Kurs pomoże uczestnikom utrzymać umiejętności i nawyki automatycznego podejmowania działania w razie wypadku.

 

Po kursie uzyskasz kwalifikacje i umiejętności do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy wszystkim poszkodowanym w warunkach przedszpitalnych.

Kurs spełnia wymagania polskiego prawa pracy i BHP w zakresie obowiązkowych i dodatkowych szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników. Osoba po ukończonym kursie jest odpowiednio przeszkolona i przygotowana do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi apteczki i automatycznego defibrylatora (AED) i może być wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

 

Ogólne założenia kursu

 • Utrzymywać uczestników w gotowości do udzielania pierwszej pomocy poprzez aktualizowanie ich wiedzy z zakresu ratownictwa, przypominanie praktycznych umiejętności postępowania ratowniczego w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka oraz kształtowanie w nich prawidłowych postaw społecznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Utrzymywać uczestników w gotowości do roli osoby wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy lub roli lidera podejmującego czynności ratownicze jako świadek zdarzenia, obsługi apteczki pierwszej pomocy i automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 • Kształtować u uczestników wrażliwość oraz potrzebę szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia człowieka.
 • Przygotować uczestników do poprawnego interpretowania i rozumienia istoty udzielania pierwszej pomocy, stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz zasad i standardów jej udzielania.
 • Propagować i popularyzować zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród społeczeństwa.

 

Cel kursu

Przypominanie uczestnikom praktycznych umiejętności ratowniczych oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu ratownictwa. Utrzymywanie uczestników w gotowości do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia w stosunku do osób dorosłych dzieci i niemowląt w tym wykonywania Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (RKO), używania Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED) oraz podejmowania dodatkowych czynności ratowniczych.

 

Efekty kształcenia

Przypomnienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie ratownictwa przedmedycznego w celu sprawnego podejmowania działania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Realizacja kursu

Kurs realizowany jest poprzez uczestnictwo w 1 dniowych zajęciach stacjonarnych zgodnie z programem kursu. Kurs składa się tylko z części praktycznej. Podczas części praktycznej uczestnicy wykonują wszystkie umiejętności ratownicze. Kurs prowadzony jest metodami aktywizującymi kursantów. Podczas kursu po każdym 2 godzinnym bloku kształcenia realizujemy 10-15 minutą przerwę. Jeśli kurs ma w opcji lunch, wówczas zaplanowana jest również jedna dłuższą przerwa obiadowa. Po realizacji zaplanowanego materiału Instruktor podsumowuje i kończy kurs.

 

Standardy kształcenia

Kurs jest przeprowadzony zgodnie standardami kształcenia Wielkopolskiego Instytutu Kształcenia Przedmedycznego PAAB na które składają się elementy przygotowania i organizacji zajęć, użycia odpowiednich form i metod prowadzenia zajęć zgodnie z metodyką i specyfiką.

Przypomnienie umiejętności ratowniczych poprzedzone jest zawsze wzorowym pokazem Instruktorskim całego zaplanowanego algorytmu, czynności czy konkretnej umiejętności. Po każdym pokazie instruktor przechodzi do ćwiczeń praktycznych, zwraca uwagę na poprawność wykonania czynności, które wykonywał, zwraca uwagę na technikę wykonania czynności. Kursanci ćwiczą zaplanowane elementy do pełnego opanowania.

 

W naszej pracy dydaktycznej wykorzystujemy bardzo skuteczną metodę „KROK PO KROKU”, która zapewnia doskonałe przyswajanie przez kursantów umiejętności praktycznych, czyli tych które w przypadku pierwszej pomocy są kluczowe. Dopiero po opanowaniu przez kursantów pierwszej umiejętności instruktor przechodzi do nauczania kolejnego elementu ratowniczego. Każdy uczestnik kursu indywidualnie wykonuje wszystkie czynności pod okiem instruktora w relacji 1 – 1. W czasie kursu odbywa się ciągła ewaluacja, instruktor na bieżąco oceniając postępy, udziela kursantowi personalnych wskazówek.

Każdy uczestnik kursu występuje w roli zarówno poszkodowanego jak i ratownika po to aby mógł lepiej zrozumieć różne zachowania. Instruktor podczas zajęć odpowiada na pytania kursantów.

 

Treść programów kształcenia realizowanych przez PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego, powstała w oparciu o materiały źródłowe Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Wytycznych Resuscytacji z Rekomendacjami Postępowania – European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation na dany rok. Treści programów kształcenia Instytutu PAAB pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami ratownictwa rekomendowanymi przez przez Basic Life Support (BLS) Working Group w International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). ILCOR to międzynarodowy komitet ekspertów działający w celu ujednolicenia zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie, reprezentujący najważniejsze światowe organizacje zajmujące się resuscytacją takie jak ERC (European Resuscitation Council), AHA (American Heart Association), HSFC (Heart and Stroke Foundation of Canada), Australian and New Zealand Committee on Resuscitation, RCSA (Resuscitation Councils of Southern Africa), IAHF (Inter American Heart Foundation), ITLS (International Trauma Life Support).

 

Zasady ukończenia kursu

 • Uczestnictwo w 100 % zajęć.

 

Zaświadczenia i certyfikaty

Po zrealizowanym kursie absolwent otrzyma poświadczenie zrealizowanego programu w formie:

 • Zaświadczenia w języku polskim zgodnie z prawem oświatowym RP na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres ważności zaświadczenia PAAB – bezterminowo.
 • Certyfikatu Instytutu PAAB w języku polskim i angielskim lub niemieckim. Okres ważności certyfikatu PAAB – 12 miesięcy nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Uprawnienia po kursie

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik może być wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy w roli ratownika pierwszego kontaktu zgodnie z zakresem programowym kursu. Uprawnienia pozostają w zgodności z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy RP. Poza tym w Polsce, po ukończonym kursie każdy uczestnik traktowany jest jako osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy.

 

Największą wartością ukończonego kursu są przede wszystkim umiejętności udzielania pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym. Kurs zawiera kompletne treści programowe z pierwszej pomocy dla osób bez wykształcenia medycznego w warunkach przedszpitalnych.

 

Program kształcenia

 • Ogólny algorytm postępowania na miejscu zdarzenia
  • ocena sytuacji, bezpieczeństwo ratownika i świadków zdarzenia
  • ocena przytomności poszkodowanego
  • wzywanie pomocy
  • udrażnianie dróg oddechowych
  • sprawdzenie oddechu
  • wzywanie profesjonalnych służb medycznych, telefony alarmowe
 • Poszkodowany nieprzytomny oddychający
  • odwracanie poszkodowanego na plecy
  • pozycja zastana
  • ułożenie w pozycji bezpiecznej na boku
  • postępowanie z kobietami z widoczną ciążą
  • monitorowanie funkcji życiowych
 • Poszkodowany nieprzytomny nieoddychający lub nieoddychający prawidłowo
  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO) osoby dorosłej – powyżej 8 roku życia, kobiet w ciąży, dziecka – osoby w wieku 1-8, niemowlęcia – dziecka poniżej 1 roku życia, RKO osoby dorosłej z użyciem AED
 • Urazy mięśniowo – szkieletowe
  • postępowanie przy złamaniach kończyny górnej i dolnej
  • postępowanie przy zwichnięciach i skręceniach stawów
  • postępowanie przy stłuczeniach
 • Ewakuacja poszkodowanych
  • sposoby przenoszenie poszkodowanego
  • ewakuacja poszkodowanego z pojazdu
  • zastosowanie rękoczynu RAUTEKA
 • Poszkodowany przytomny (reagujący)
  • badanie urazowe w celu oszacowania obrażeń – metoda „patrz-wyczuj”
  • ocena choroby SAMPLE – zebranie informacji dla Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM)
  • pośredni wywiad – System In Case of Emergency – ICE, informacje od świadków zdarzenia
 • Dodatkowa pierwsza pomoc w stanach zagrażających życiu
  • postępowanie przy zadławieniach osób dorosłych dzieci i niemowląt – 2 metody postępowania ratunkowego
  • krwotoki, rany powierzchowne i otarcia skóry
  • wyposażenie i obsługa apteczki pierwszej pomocy
  • wstrząsy i pozycje przeciwwstrząsowe
 • Postępowanie w stanach nagłych
  • Drgawki, ból w klatce piersiowej – podejrzenie zawału serca, udar krwotoczny i niedokrwienny – Badanie FAST, gorączka, wyczerpanie cieplne, udar cieplny, hipoglikemia i hiperglikemia, omdlenie, oparzenia, tonięcie, porażenie piorunem i prądem elektrycznym, anafilaksja, astma, ukąszenie przez węże, hipotermia, odmrożenia, zatrucia – spożycie substancji trujących / żrących
 • Scenariusze – praktyczne zastosowanie algorytmów postępowania ratowniczego w różnych sytuacjach
  • postępowanie z przytomnym urazowym i nieurazowym
  • postępowanie z nieprzytomnym oddychającym urazowym i nieurazowym
  • postępowanie z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym z praktycznym wykonaniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia oraz użyciem AED
  • wdrożenie czynności ratowniczych podczas wystąpienia nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia

 

Miejsce organizacji kursów stacjonarnych

Poznań – kilka lokalizacji, Swarzędz.

Kursy stacjonarne realizowane są w oparciu o nasze sale dydaktyczne . Klimatyzowane pomieszczenia zapewniają komfort pracy dla uczestników. Istnieje możliwość skorzystania z serwisu kawowego oraz usługi cateringu jako dodatkowa opcja.

 

Miejsce organizacji kursów wyjazdowych

Dla grup zorganizowanych (minimum 6 osobowych) kursy realizujemy na terenie całego kraju według zapotrzebowania zamawiającego, najczęściej w lokalizacjach: Warszawa, Zielona Góra, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Konin, Koło, Łódź, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Wrocław.

 

Możliwości organizacyjne

Realizacja jednego lub kilku kursów równoległych w tym samym czasie.

Kurs może być realizowany w lokalizacji wskazanej przez zamawiającego jeśli warunki sali szkoleniowej spełniają nasze standardy organizacyjne.

 

Liczba uczestników kursu

max. 6 osób – na 1 instruktora

 

Czas kursu

8 godzin lekcyjnych (1godzina lekcyjna – 45’)

(kurs realizowany jest w ciągu 1 dnia)

 

Czas kursu zależy od tego w jakim tempie uczestnicy poprawnie wykonają swoje zadania programowe (prawidłowo wykonają wszystkie umiejętności praktyczne). Czas kursu zatem może się zmienić.

 

Standardowa cena

250 zł/brutto za osobę

 

Wymagania przyjęcia na kurs

 • Ukończony Kompletny Kurs Ratowniczy zgodny z programem i standardami Instytutu PAAB. Czas od ukończenia Kompletnego Kursu Ratowniczego nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

Termin kursu

 • Kurs realizowany jest po przesłaniu zamówienia zgodnie z zadeklarowanym terminem.
 • Kurs realizowany jest również w formie OPEN – 1 lub 2 razy w miesiącu w naszym Instytucie. W przypadku potrzeby przeszkolenia osób indywidualnych lub kilku pracowników można ich skierować do naszej placówki. Informacja o terminie kursu OPEN umieszczona jest w aktualnościach. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zasady realizacji zamówień

 • Dla osób indywidualnych

Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy informację o wolnych terminach i lokalizacjach organizacji kursu. Po ustaleniu zaakceptowaniu warunków i wyborze terminu oraz miejsca kursu, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem należy przesłać wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej na adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia na kurs oraz wysyłamy fakturę z terminem płatności. Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dokonały płatności za kurs. Na 7 dni przed realizacją zamówienia przypominamy o zbliżającym się kursie i szczegółach (lokalizacji oraz godziny rozpoczęcia). W dniu kursu należy pamiętać o przybyciu na czas, nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Kurs zawsze rozpoczyna się punktualnie. Do uczestnictwa w zajęciach prosimy wybierać sportowy luźny ubiór z uwagi na ćwiczenia praktyczne. W dniu ukończenia kursu uczestnik od razu otrzymuje dokumenty (zaświadczenie i certyfikat) oraz fakturę za kurs.

 

 • Dla Firm i Instytucji

Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy indywidualną ofertę dla firmy zgodnie z potrzebami. Po ustaleniu końcowych warunków zamówienia, wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej należy wysłać adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Na 7 dni przed realizacją zamówienia przypominamy o ustaleniach organizacyjnych. Jeśli kurs organizowany jest w naszej placówce, przekazujemy adres gdzie odbywały się będą zajęcia i w ustalonym terminie oczekujemy na kursantów. Jeśli kurs organizowany jest przez zamawiającego, Instruktor przyjeżdża do wyznaczonego miejsca realizacji w dniu kursu około 30 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Podczas części organizacyjnej zajęć wyznaczony Instruktor będzie upoważniony przez Instytut PAAB do zebrania kwestionariuszy osobowych od uczestników kursu, niezbędnych do realizacji zamówienia (wystawienia zaświadczeń i certyfikatów oraz ewidencji). Po realizacji kursu przekazujemy lub wysyłamy do Państwa fakturę zgodnie z zamówieniem. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Instytutu PAAB wysyłamy do Państwa dokumentację (zaświadczenia i certyfikaty) listem poleconym.

WSTECZ

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Nie zwlekaj, zapisz się!