Kursy Instruktorskie w systemie edukacyjnym IFACC

(International First Aid Certification Centre), organizowany przez Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego PAAB jest prowadzony na podstawie licencji i zgodnie z programami kształcenia International First Aid Certification Centre.

 

Nazwa kursu

Kurs Instruktorski IFACC

 

Kod kursu

W zależności od potrzeb kurs instruktorski może być skierowany do różnych odbiorców do wyboru.

 

FAI Kurs instruktorski IFACC dla osób indywidualnych – Pierwszej i dodatkowej pomocy, używania AED oraz pomocy dzieciom

FAI-BHP Kurs instruktorski IFACC dla służb BHP – Pierwszej i dodatkowej pomocy, używania AED oraz pomocy dzieciom

FAI-T Kurs instruktorski IFACC dla nauczycieli – Pierwszej i dodatkowej pomocy, używania AED oraz pomocy dzieciom

 

Informacje ogólne i przeznaczenie kursu

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pełnoletnich (wymagany ukończony 18 r.ż.), które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych oraz nabyć umiejętności dydaktyczne oraz kompetencje instruktora pierwszej pomocy. Szczególnie polecamy ten kurs wszystkim osobom, które chcą zajmować się powszechnym nauczaniem pierwszej pomocy i promocją bezpieczeństwa życia i zdrowia człowieka.

 

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (w tym nabycie umiejętności wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci i niemowląt, używania AED) oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia kursów pierwszej pomocy.

 

Efekty kształcenia

Nabycie umiejętności ratowniczych i dydaktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także uzyskanie kwalifikacji instruktora pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym IFACC.

 

Realizacja kursu

Zajęcia są realizowane w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć (zajęcia teoretyczne i praca własna) jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjnej (kształcenia e-learningowego), na platformie do edukacji zdalnej lub na podstawie udostępnionych materiałów edukacyjnych. Ćwiczenia praktyczne, scenariusze oraz egzamin są realizowane w formie stacjonarnej.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

 • blok samokształcenia
 • blok zajęć stacjonarnych

 

W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręcznik w formacie pdf, który jest udostępniany słuchaczowi za pośrednictwem naszej platformy e-learning. Słuchacz uczy się samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręczniku.

 

Blok zajęć stacjonarnych trwa 2 dni, i realizowany jest w salach dydaktycznych naszego Instytutu (lub innych miejscach organizacji kursu), słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia. W 2 dniu kształcenia praktycznego, słuchacz uczestniczy w zajęciach z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania pierwszej pomocy. Egzamin praktyczny realizowany jest podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych. Egzamin teoretyczny kończy i podsumowuje cały kurs.

 

Podczas kursu po każdym 2 godzinnym bloku kształcenia realizujemy 10-15 minutą przerwę. Jeśli kurs ma w opcji lunch, wówczas zaplanowana jest również jedna dłuższą przerwa obiadowa.

 

Standardy kształcenia

Kurs jest przeprowadzony zgodnie standardami kształcenia Wielkopolskiego Instytutu Kształcenia Przedmedycznego PAAB na które składają się elementy przygotowania i organizacji zajęć, użycia odpowiednich form i metod prowadzenia zajęć zgodnie z metodyką i specyfiką.

Nauczanie umiejętności ratowniczych poprzedzone jest zawsze wzorowym pokazem Instruktorskim całego zaplanowanego algorytmu, czynności czy konkretnej umiejętności. Po każdym pokazie instruktor zanim przejdzie do nauczania konkretnej umiejętności, szczegółowo omawia poszczególne czynności, które wykonywał zwracając uwagę na technikę aby kursanci mogli lepiej przyswoić sobie czynności do wykonania.

 

W naszej pracy dydaktycznej wykorzystujemy bardzo skuteczną metodę „KROK PO KROKU”, która zapewnia doskonałe przyswajanie przez kursantów umiejętności praktycznych, czyli tych które w przypadku pierwszej pomocy są kluczowe. Dopiero po opanowaniu przez kursantów pierwszej umiejętności instruktor przechodzi do nauczania kolejnego elementu ratowniczego. Każdy uczestnik kursu indywidualnie wykonuje wszystkie czynności pod okiem instruktora w relacji 1 – 1. W czasie kursu odbywa się ciągła ewaluacja, instruktor na bieżąco oceniając postępy, udziela kursantowi personalnych wskazówek.

Każdy uczestnik kursu występuje w roli zarówno poszkodowanego jak i ratownika po to aby mógł lepiej zrozumieć różne zachowania. Instruktor podczas zajęć odpowiada na pytania kursantów.

 

Kurs jest przeprowadzony zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Wszystkie treści programowe kształcenia pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami medycznymi, które zostały ogłoszone dla poszczególnych destynacji przez międzynarodowe gremia i organizacje naukowe. Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR – International Liaison Committee on Resuscitation, ERC – European Resuscitation Council, AHA – American Heart Association, ITLS – International Trauma Life Support.

 

Zasady ukończenia kursu

 • Uczestnictwo w 100 % zajęć.
 • Na zakończenie zajęć, słuchacz zdaje egzamin w formie testu wyboru. Słuchacz musi udzielić minimum 70% trafnych odpowiedzi, aby ukończyć kurs z wynikiem pozytywnym. Dodatkowo uczestnik zdaje egzamin praktyczny w zakresie dydaktyki pierwszej pomocy.

Zaświadczenia i certyfikaty

Po zrealizowanym kursie absolwent otrzyma poświadczenie zrealizowanego programu w formie:

 • Zaświadczenia w języku polskim zgodnie z prawem oświatowym RP na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres ważności zaświadczenia PAAB – bezterminowo.
 • Certyfikatu IFACC w języku polskim i angielskim. Okres ważności licencji insteruktorskiej IFACC – nie dłużej niż 24 miesiące.
 • certyfikat w j. angielskim w formie ozdobnego dyplomu i w formie karty plastikowej, uczestnik otrzymuje do 30 dni roboczych od czasu, gdy ukończy kurs, wydany przez International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). Okres ważności certyfikatu – nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Uprawnienia po kursie

Absolwent kursu instruktorskiego jest uprawniony do:

 • prowadzenia kursów pierwszej pomocy, zgodnie z systemem edukacyjnym IFACC,
 • egzaminowania uczestników kursów, zgodnie z systemem edukacyjnym IFACC,
 • aplikowania do krajowego przedstawicielstwa IFACC w Polsce o wydanie odpłatnych certyfikatów ukończenia kursów, dla swoich absolwentów,
 • korzystanie z bezpłatnych prezentacji multimedialnych (w j. polskim), do wszystkich kursów w systemie IFACC,
 • korzystania z gotowych i bezpłatnych testów, kluczy odpowiedzi, druków, które zostały opracowane dla instruktorów IFACC w Polsce,
 • korzystanie z bezpłatnego podręcznika pierwszej pomocy IFACC,
 • korzystania z bezpłatnego podręcznika profesjonalisty IFACC,
 • korzystania ze wsparcia przedstawicielstwa krajowego IFACC w Polsce.

 

Program kształcenia

 • używanie barier ochronnych (rękawiczki i maseczka do RKO),
 • algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej w zatrzymaniu krążenia u osoby dorosłej
 • algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej w zatrzymaniu krążenia u dziecka w wieku 1-8 lat
 • algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej w zatrzymaniu krążenia u dziecka do 1 r.ż.
 • używanie AED
 • algorytm postępowania z osobą nieprzytomną – oddychającą
 • postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa
 • pomoc osobie dorosłej w przypadku zadławienia (2 metody),
 • pomoc dziecku w wieku 1- 8 lat, w przypadku zadławienia ( 2 metody),
 • pomoc dziecku do 1 r.ż., w przypadku zadławienia (2 metody),
 • tamowanie krwotoku tętniczego i żylnego (zakładanie opatrunku uciskowego),
 • usztywnianie kończyn górnych (złamania, zwichnięcia),
 • usztywnianie kończyn dolnych (złamania, zwichnięcia),
 • ocena obrażeń u poszkodowanego,
 • ocena stanu nagłego zachorowania,
 • dydaktyka pierwszej pomocy,
 • standardy edukacyjne IFACC,
 • standardy medyczne (ILCOR, ERC, AHA, ITLS),
 • prawne aspekty organizacji kursów IFACC,
 • historyczne aspekty nauczania pierwszej pomocy IFACC,
 • etyczne zasady nauczania pierwszej pomocy IFACC,
 • prawo Dobrego Samarytanina.

 

Miejsce organizacji kursów stacjonarnych

Poznań – kilka lokalizacji, Swarzędz.

Kursy stacjonarne realizowane są w oparciu o nasze sale dydaktyczne . Klimatyzowane pomieszczenia zapewniają komfort pracy dla uczestników. Istnieje możliwość skorzystania z serwisu kawowego oraz usługi cateringu jako dodatkowa opcja.

 

Miejsce organizacji kursów wyjazdowych

Dla grup zorganizowanych (max. 6 osobowych) kursy realizujemy na terenie całego kraju według zapotrzebowania zamawiającego, najczęściej w lokalizacjach: Warszawa, Zielona Góra, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Konin, Koło, Łódź, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Wrocław.

 

Możliwości organizacyjne

Realizacja jednego lub kilku kursów równoległych w tym samym czasie.

Kurs może być realizowany w lokalizacji wskazanej przez zamawiającego jeśli warunki sali szkoleniowej spełniają nasze standardy organizacyjne.

 

Liczba uczestników kursu

max. 6 osób – na 1 instruktora

 

Czas kursu

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć dydaktycznych, z czego:

 • 14 godz. dydaktycznych przeznacza się na pracę własną kursanta,
 • 8 godzin na zajęcia stacjonarne (ćwiczenia i scenariusze) na poziomie ratowniczym,
 • 8 godzin na zajęcia dydaktyczne i standardy nauczania pierwszej pomocy.

 

Zajęcia stacjonarne nie są oparte o czas realizacji lecz oparte są o zasadę prawidłowego wykonania wszystkich umiejętności przez uczestników kursu. Zajęcia stacjonarne trwają do czasu wykonania wszystkich umiejętności na poziomie ratowniczym i dydaktycznym, które określono w ramowym programie kursu.

 

Standardowa cena

2500 zł (brutto)

 

Pierwsza opłata licencyjna w wysokości 55 GBP (równowartość PLN zgodnie ze średnim kursem walut Narodowego Banku Polskiego), została wliczona do ceny kursu i nie musi być opłacana odrębnie przez uczestnika kursu.

 

Wymagania przyjęcia na kurs

 • Pełna sprawność motoryczna
 • Ukończony pełny kurs pierwszej pomocy IFACC na poziomie ratowniczym
 • Brak wymagań dla osób, które posiadają ukończony kurs KPP, państwowe kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach, kwalifikacje ratownika medycznego, pielęgniarki lub lekarza medycyny, pełny kurs pierwszej pomocy EFR lub Służby Maltańskiej, AHA, St. John’s Ambulance, HSE

Termin kursu

 • Kurs realizowany jest po złożeniu zamówienia.
 • Kurs realizowany jest również w formie OPEN – 1 lub 2 razy w miesiącu w salach dydaktycznych Instytutu PAAB.

Zasady realizacji zamówień

 • Dla osób indywidualnych

Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy informację o wolnych terminach i lokalizacjach organizacji kursu. Po ustaleniu zaakceptowaniu warunków i wyborze terminu oraz miejsca kursu, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem należy przesłać wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej na adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia na kurs oraz wysyłamy fakturę z terminem płatności. Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dokonały płatności za kurs. Po dokonaniu płatności najpóźniej 7 dni przed realizacją kursu wysyłamy podręcznik do samokształcenia i przypominamy o zbliżającym się kursie oraz szczegółach (lokalizacji oraz godziny rozpoczęcia). W dniu kursu należy pamiętać o przybyciu na czas, nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Kurs zawsze rozpoczyna się punktualnie. Do uczestnictwa w zajęciach prosimy wybierać sportowy luźny ubiór z uwagi na ćwiczenia praktyczne.

 

 • Dla Firm i Instytucji

Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy indywidualną ofertę dla firmy zgodnie z potrzebami. Po ustaleniu końcowych warunków zamówienia, wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej należy wysłać adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Na 7 dni przed realizacją zamówienia przypominamy o ustaleniach organizacyjnych i wysyłamy podręcznik dla uczestników. Jeśli kurs organizowany jest w naszej placówce, przekazujemy adres gdzie odbywały się będą zajęcia i w ustalonym terminie oczekujemy na kursantów. Jeśli kurs organizowany jest przez zamawiającego, Instruktor przyjeżdża do wyznaczonego miejsca realizacji w dniu kursu około 30 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Podczas części organizacyjnej zajęć wyznaczony Instruktor będzie upoważniony przez Instytut PAAB do zebrania kwestionariuszy osobowych od uczestników kursu, niezbędnych do realizacji zamówienia (wystawienia zaświadczeń i certyfikatów oraz ewidencji). Po realizacji kursu przekazujemy lub wysyłamy do Państwa fakturę zgodnie z zamówieniem. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Instytutu PAAB wysyłamy do Państwa dokumentację (zaświadczenia i certyfikaty) listem poleconym do 30 dni po ukończeniu kursu.

WSTECZ

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Nie zwlekaj, zapisz się!