Nazwa kursu

Pierwsza Pomoc w Miejscu Pracy – Instruktaż Podstawowy

 

Kod kursu

W zależności od specyfiki miejsca pracy Instruktaż podstawowy może obejmować różną tematykę do wyboru.

 

FAW-IP-A Pierwsza Pomoc w Miejscu Pracy – Instruktaż Podstawowy RKO osoby dorosłej, używanie AED, dodatkowa pomoc

FAW-IP-CI Pierwsza Pomoc w Miejscu Pracy – Instruktaż Podstawowy RKO dziecka i niemowlęcia, używanie AED, dodatkowa pomoc

FAW-IP-ACI Pierwsza Pomoc w Miejscu Pracy – Instruktaż Podstawowy RKO osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, używanie AED, dodatkowa pomoc

 

Informacje ogólne i przeznaczenie instruktażu

Instruktaż jest przeznaczony dla osób zatrudnionych lub przeznaczonych do zatrudnienia w zakładzie pracy, które zgodnie z polskim prawem pracy powinny realizować szkolenie podstawowe lub okresowe z BHP w odpowiednich odstępach czasu. Wymogiem szkolenia z BHP jest realizacja tematyki z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia. Instruktaż realizowany jest w formie wykład oraz pokazu umiejętności ratowniczych. Instruktaż podstawowy nie powinien być traktowany jako podstawa do wyznaczenia pracownika do udzielania pomocy w zakładzie pracy z uwagi na teoretyczną formę zajęć.

Instruktaż spełnia wymagania polskiego prawa pracy i BHP w zakresie obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników.

 

Ogólne założenia instruktażu

 • Zaznajomić pracowników z tematyką udzielania pierwszej pomocy poprzez pokazanie i omówienie umiejętności postępowania ratowniczego w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.
 • Kształtować u pracowników wrażliwość oraz potrzebę szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia człowieka.
 • Przygotować pracowników do poprawnego interpretowania i rozumienia istoty udzielania pierwszej pomocy, stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz zasad i standardów jej udzielania.
 • Kształtować wśród pracowników właściwą postawę do pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Propagować i popularyzować zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród społeczeństwa.

 

Cel instruktażu

Przygotowanie teoretyczne pracowników do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Efekty kształcenia

Nabycie wiedzy w zakresie ratownictwa przedmedycznego w celu sprawnego podejmowania działania podczas wypadku. Poprawienie bezpieczeństwa środowiska pracy.

 

Realizacja instruktażu

Instruktaż realizowany jest poprzez uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych zgodnie z wybranym zakresem programowym. Po części organizacyjnej instruktor przystępuje do realizacji założeń programowych w formie wykładu oraz pokazu praktycznych umiejętności ratowniczych.

 

Standardy kształcenia

Instruktaż jest przeprowadzony zgodnie standardami kształcenia Wielkopolskiego Instytutu Kształcenia Przedmedycznego PAAB na które składają się elementy przygotowania i organizacji zajęć, użycia odpowiednich form i metod prowadzenia zajęć zgodnie z metodyką i specyfiką. Podczas zajęć instruktor realizuje wykład, pokaz umiejętności ratowniczych, szczegółowo omawia poszczególne czynności, które wykonywał zwracając uwagę na technikę aby kursanci mogli lepiej wyobrazić sobie czynności, które należy wykonać w czasie wypadku. Instruktor podczas zajęć Instruktor podczas zajęć odpowiada na pytania kursantów..

 

Treść programów kształcenia realizowanych przez PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego, powstała w oparciu o materiały źródłowe Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Wytycznych Resuscytacji z Rekomendacjami Postępowania – European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation na dany rok. Treści programów kształcenia Instytutu PAAB pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami ratownictwa rekomendowanymi przez przez Basic Life Support (BLS) Working Group w International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). ILCOR to międzynarodowy komitet ekspertów działający w celu ujednolicenia zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie, reprezentujący najważniejsze światowe organizacje zajmujące się resuscytacją takie jak ERC (European Resuscitation Council), AHA (American Heart Association), HSFC (Heart and Stroke Foundation of Canada), Australian and New Zealand Committee on Resuscitation, RCSA (Resuscitation Councils of Southern Africa), IAHF (Inter American Heart Foundation), ITLS (International Trauma Life Support).

 

Zasady ukończenia instruktażu

Uczestnictwo w 100 % zajęć.

 

Zaświadczenia i certyfikaty

Po zrealizowanym Instruktażu zakład pracy otrzymuje kopię dziennika realizacji zajęć zawierającą listę osób przeszkolonych wraz z podpisami uczestników oraz zakresem szkolenia podpisaną przez instruktora. Po instruktażu nie wystawiamy zaświadczeń i certyfikatów z uwagi na teoretyczną formę zajęć.

 

Uprawnienia po instruktażu

Po ukończonym instruktażu, każdy uczestnik traktowany jest jako osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy.

 

Program kształcenia (przykładowy zakres tematyczny dobierany w zależności od charakterystyki zakładu pracy).

 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy i dlaczego jej nie udzielamy poszkodowanym
 • łańcuch przeżycia
 • system In Case of Emergency (I.C.E)
 • używanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED
 • pełny algorytm postępowania z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym RKO osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia
 • postępowanie z nieprzytomnym i oddychającym poszkodowanym
  • pozycja bezpieczna na boku
  • przełożenie poszkodowanego na plecy
  • unieruchamianie kręgosłupa
  • monitorowanie funkcji życiowych
 • zadławienie częściowe i całkowite
 • opatrywanie krwotoków i zranień
 • obsługa apteczki pierwszej pomocy
 • postępowanie w stanach nagłych (zawał serca, omdlenie, udar – badanie FAST, drgawki, wstrząs, oparzenia, cukrzyca, zatrucia substancjami chemicznymi i inne stany)

 

Miejsce organizacji instruktaży

Instruktaże realizujemy w zakładach pracy dla grup zorganizowanych na terenie całego kraju według zapotrzebowania zamawiającego, najczęściej w lokalizacjach: Poznań, Swarzędz, Warszawa, Zielona Góra, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Konin, Koło, Łódź, Leszno, Piła, Kalisz, Gorzów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski, Wrocław.

 

Możliwości organizacyjne

Realizacja jednego lub kilku instruktaży dziennie. Istnieje możliwość realizacji kliku równoległych instruktaży w tym samym czasie.

 

Liczba uczestników kursu

min. 20 – max. 60 osób – na 1 instruktora

 

Czas kursu

3 godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna – 45’)

 

Standardowa cena

Od 50 zł/brutto za osobę

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie

 

Wymagania udziału w instruktażu

brak

 

Zasady realizacji zamówień

Instruktaże realizowane są jako zobowiązanie po podpisaniu stosownej umowy z Instytutem PAAB na przeprowadzanie cyklicznych szkoleń okresowych z pierwszej pomocy dla zakładu pracy lub indywidualnych zamówień. Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy indywidualną ofertę dla firmy zgodnie z potrzebami. Po ustaleniu końcowych warunków zamówienia, wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej należy wysłać adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Na 7 dni przed realizacją zamówienia przypominamy o ustaleniach organizacyjnych. Instruktor przyjeżdża do Państwa w dniu realizacji zamówienia około 30 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Podczas części organizacyjnej zajęć wyznaczony Instruktor będzie upoważniony przez Instytut PAAB do zebrania podpisów od uczestników instruktażu na liście obecności. Po realizacji instruktażu przekazujemy lub wysyłamy do Państwa fakturę zgodnie z zamówieniem. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Instytutu PAAB wysyłamy do Państwa listem poleconym dokumentację potwierdzającą odbycie instruktażu przez pracowników.

WSTECZ

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Nie zwlekaj, zapisz się!