Nazwa kursu

Pierwsza Pomoc w Miejscu Pracy – Kurs Odnawiający

 

Kod kursu

W zależności od specyfiki miejsca pracy kurs przypominający/aktualizacyjny może obejmować różną tematykę do wyboru.

 

FAW-KO-A Pierwsza Pomoc w Miejscu Pracy – Kurs Przypominający/Aktualizacyjny RKO osoby dorosłej, używanie AED, dodatkowa pomoc

FAW-KO-CI Pierwsza Pomoc w Miejscu Pracy – Kurs Przypominający/Aktualizacyjny RKO dziecka i niemowlęcia, używanie AED, dodatkowa pomoc

FAW-KO-ACI Pierwsza Pomoc w Miejscu Pracy – Kurs Przypominający/Aktualizacyjny RKO osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, używanie AED, dodatkowa pomoc

 

Informacje ogólne i przeznaczenie kursu

Zgodnie z SYSTEMEM KSZTAŁCENIA Instytutu PAAB jest to kurs realizowany w 3 roku po ukończeniu Kursu Podstawowego oraz realizacji 2 Kursów Przypominających/Aktualizacyjnych. Kurs w swej treści jest podobny do Kursu Podstawowego, jest jego kontynuacją z tą różnicą, że kursanci są już szkoleni od 3 lat i mają wyrobione pewne nawyki ratownicze. Na tym kursie ponownie realizujemy zagadnie teoretyczne, gdyż nie były przypominane przez ostatnie 2 lata. Zwracamy uwagę na rzeczy zupełnie nowe w zakresie przepisów prawnych, wprowadzanych wytycznych w ratownictwie, oraz specyfikę zagrożeń w środowisku pracy na konkretnych stanowiskach. Kurs ten szczególnie polecamy wszystkim osobom, które zostały wyznaczone do udzielania pomocy wyznaczane w zakładzie pracy lub działają w zorganizowanym systemie pierwszej pomocy. Kurs pomoże pracownikom utrzymać umiejętności i nawyki automatycznego podejmowania działania w razie wypadku.

Kurs spełnia wymagania polskiego prawa pracy i BHP w zakresie obowiązkowych i dodatkowych szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników. Pracownik po ukończonym kursie jest odpowiednio przeszkolony i przygotowany do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi apteczki i może być wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

 

Ogólne założenia kursu

 • Utrzymywać pracowników w gotowości do udzielania pierwszej pomocy poprzez ciągłą aktualizację wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności postępowania ratowniczego w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka oraz kształtowanie w nich prawidłowych postaw społecznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Utrzymywać pracowników w gotowości do roli osoby wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz obsługi apteczki pierwszej pomocy.
 • Kształtować u pracowników wrażliwość oraz potrzebę szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia człowieka.
 • Przygotować pracowników do poprawnego interpretowania i rozumienia istoty udzielania pierwszej pomocy, stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz zasad i standardów jej udzielania.
 • Kształtować wśród pracowników właściwą postawę do pogłębiania i aktualizowania wiedzy ratowniczej oraz doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 • Propagować i popularyzować zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród społeczeństwa.

 

Cel kursu

Odnowienie uprawnień ratowniczych poprzez doskonalenie praktycznych umiejętności praktycznych oraz aktualizowanie wiedzy teoretycznej z zakresu ratownictwa w oparciu o najnowsze przepisy, standardy i wytyczne. Utrzymywanie pracowników w gotowości do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Efekty kształcenia

Wyrabianie i podtrzymywanie nawyków poprawnego i sprawnego podejmowania działania podczas wypadku. Utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia pracowników działających w zakładowym systemie pierwszej pomocy. Zaktualizowana wiedza teoretyczna z zakresu przepisów prawnych, wprowadzanych wytycznych w ratownictwie i postępowania w przypadku udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Realizacja kursu

Kurs realizowany jest poprzez uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych zgodnie z wybranym zakresem programowym i godzinowym. Po kilkuminutowej części organizacyjnej kursanci przystępują do realizacji założeń programowych w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych, które prowadzone są metodami aktywizującymi kursantów. Podczas kursu po każdym 2 godzinnym bloku kształcenia realizujemy 10-15 minutą przerwę. Jeśli kurs ma w opcji lunch, wówczas zaplanowana jest również jedna dłuższą przerwa obiadowa. Po realizacji zaplanowanego materiału Instruktor podsumowuje i kończy kurs.

 

Standardy kształcenia

Kurs jest przeprowadzony zgodnie standardami kształcenia Wielkopolskiego Instytutu Kształcenia Przedmedycznego PAAB na które składają się elementy przygotowania i organizacji zajęć, użycia odpowiednich form i metod prowadzenia zajęć zgodnie z metodyką i specyfiką.

 

Doskonalenie umiejętności ratowniczych poprzedzone jest zawsze wzorowym pokazem Instruktorskim całego zaplanowanego algorytmu, czynności czy konkretnej umiejętności. Po każdym pokazie instruktor przechodzi do ćwiczeń praktycznych, zwraca uwagę na poprawność wykonania czynności, które wykonywał, zwraca uwagę na technikę wykonania czynności. Kursanci ćwiczą zaplanowane elementy do pełnego opanowania.

W naszej pracy dydaktycznej wykorzystujemy bardzo skuteczną metodę „KROK PO KROKU”, która zapewnia doskonałe przyswajanie umiejętności praktycznych przez kursantów. Dopiero po opanowaniu każdej umiejętności, instruktor przechodzi do nauczania całego algorytmu postępowania ratowniczego. Każdy uczestnik kursu indywidualnie wykonuje wszystkie czynności pod okiem instruktora w relacji 1 – 1. W czasie kursu odbywa się ciągła ewaluacja, instruktor na bieżąco oceniając postępy, udziela kursantowi personalnych wskazówek.

Każdy uczestnik kursu występuje w roli zarówno poszkodowanego jak i ratownika po to aby mógł lepiej zrozumieć różne zachowania.Instruktor podczas zajęć odpowiada na pytania kursantów.

 

Treść programów kształcenia realizowanych przez PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego, powstała w oparciu o materiały źródłowe Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Wytycznych Resuscytacji z Rekomendacjami Postępowania – European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation na dany rok. Treści programów kształcenia Instytutu PAAB pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami ratownictwa rekomendowanymi przez przez Basic Life Support (BLS) Working Group w International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). ILCOR to międzynarodowy komitet ekspertów działający w celu ujednolicenia zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie, reprezentujący najważniejsze światowe organizacje zajmujące się resuscytacją takie jak ERC (European Resuscitation Council), AHA (American Heart Association), HSFC (Heart and Stroke Foundation of Canada), Australian and New Zealand Committee on Resuscitation, RCSA (Resuscitation Councils of Southern Africa), IAHF (Inter American Heart Foundation), ITLS (International Trauma Life Support).

 

Zasady ukończenia kursu

 • Uczestnictwo w 100 % zajęć.
 • Egzamin umiejętności praktycznych – poprawne wykonywanie wszystkich umiejętności ratowniczych oraz algorytmów, które są realizowane podczas kursu.

 

Zaświadczenia i certyfikaty

Po zrealizowanym kursie absolwent otrzyma poświadczenie zrealizowanego programu w formie:

 • Zaświadczenia w języku polskim zgodnie z prawem oświatowym RP na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres ważności zaświadczenia PAAB – bezterminowo.
 • Certyfikatu Instytutu PAAB w języku polskim i angielskim lub niemieckim. Okres ważności certyfikatu PAAB – 12 miesięcy nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Uprawnienia po kursie

Po ukończeniu kursu, każdy pracownik może być wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy w roli ratownika pierwszego kontaktu zgodnie z zakresem programowym kursu. Uprawnienia pozostają w zgodności z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy RP. Poza tym w Polsce, po ukończonym kursie każdy uczestnik traktowany jest jako osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy.

 

Największą wartością ukończonego kursu są przede wszystkim umiejętności udzielania pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym. Kurs zawiera kompletne treści programowe z pierwszej pomocy dla osób bez wykształcenia medycznego.

 

Program kształcenia (przykładowy zakres tematyczny dobierany w zależności od charakterystyki zakładu pracy).

 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy i dlaczego jej nie udzielamy poszkodowanym
 • łańcuch przeżycia
 • system In Case of Emergency (I.C.E)
 • używanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED
 • używanie barier ochronnych
 • sprawdzenie bezpieczeństwa i podejście do poszkodowanego
 • sprawdzenie przytomności poszkodowanego
 • wezwanie pomocy
 • udrożnienie dróg oddechowych
 • sprawdzenie oddechu poszkodowanego
 • wezwanie profesjonalnych służb medycznych (wykonanie rozmowy tel.)
 • postępowanie z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym RKO osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia
 • postępowanie z nieprzytomnym i oddychającym poszkodowanym
  • pozycja bezpieczna na boku
  • przełożenie poszkodowanego na plecy
  • unieruchamianie kręgosłupa
  • monitorowanie funkcji życiowych
 • zadławienie częściowe i całkowite
 • opatrywanie krwotoków i zranień
 • obsługa apteczki pierwszej pomocy
 • postępowanie w urazach – unieruchamianie kończyny górnej i dolnej
 • ewakuacja poszkodowanych (rękoczyn Rauteka podczas ewakuacji, wyciąganie poszkodowanego z pojazdu)
 • postępowanie w stanach nagłych (zawał serca, omdlenie, udar – badanie FAST, drgawki, wstrząs, oparzenia, cukrzyca, zatrucia substancjami chemicznymi i inne stany)

 

Miejsce organizacji kursów stacjonarnych

Poznań – kilka lokalizacji, Swarzędz.

Kursy stacjonarne realizowane są w oparciu o nasze sale dydaktyczne . Klimatyzowane pomieszczenia zapewniają komfort pracy dla uczestników. Istnieje możliwość skorzystania z serwisu kawowego oraz usługi cateringu jako dodatkowa opcja.

 

Miejsce organizacji kursów wyjazdowych

Dla grup zorganizowanych kursy realizujemy na terenie całego kraju według zapotrzebowania zamawiającego, najczęściej w lokalizacjach: Warszawa, Zielona Góra, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Konin, Koło, Łódź, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Wrocław.

 

Możliwości organizacyjne

Realizacja jednego lub kilku kursów równoległych w tym samym czasie.

Kurs może być realizowany w zakładzie pracy jeśli warunki sali szkoleniowej spełniają nasze standardy organizacyjne.

 

Liczba uczestników kursu

min. 4 – max. 10 osób – na 1 instruktora

 

Czas kursu

5-8 godzin lekcyjnych (1godzina lekcyjna – 45’)

(kurs realizowany jest w ciągu 1 dnia)

 

Czas kursu zależy od tego w jakim tempie uczestnicy poprawnie wykonają swoje zadania programowe (prawidłowo wykonają wszystkie umiejętności praktyczne). Czas kursu zatem może się zmienić.

 

Standardowa cena

300 zł/brutto za osobę

 

Wymagania przyjęcia na kurs

 • Ukończony Kurs Podstawowy zgodny z programem i standardami Instytutu PAAB.
 • Zrealizowany Kurs Przypominający/Aktualizacyjny po 1 i 2 roku kształcenia.

 

Termin kursu

 • Kurs realizowany jest po złożeniu zamówienia.
 • Kurs realizowany jest również w formie OPEN – 1 lub 2 razy w miesiącu w naszym Instytucie. W przypadku potrzeby przeszkolenia kilku pracowników można ich skierować do naszej placówki. Informacja o terminie kursu OPEN umieszczona jest w aktualnościach. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zasady realizacji zamówień

Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy indywidualną ofertę dla firmy zgodnie z potrzebami. Po ustaleniu końcowych warunków zamówienia, wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej należy wysłać adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Na 7 dni przed realizacją zamówienia przypominamy o ustaleniach organizacyjnych. Instruktor przyjeżdża do Państwa w dniu realizacji zamówienia około 30 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Podczas części organizacyjnej zajęć wyznaczony Instruktor będzie upoważniony przez Instytut PAAB do zebrania kwestionariuszy osobowych od uczestników kursu, niezbędnych do realizacji zamówienia (wystawienia zaświadczeń i certyfikatów oraz ewidencji). Po realizacji kursu przekazujemy lub wysyłamy do Państwa fakturę zgodnie z zamówieniem. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Instytutu PAAB wysyłamy do Państwa dokumentację (zaświadczenia i certyfikaty) listem poleconym.

WSTECZ

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Nie zwlekaj, zapisz się!