Nazwa kursu

Podstawowa pierwsza pomoc

 

Kod kursu

W zależności od potrzeb kurs podstawowy może obejmować różną tematykę do wyboru.

BFA-A Podstawowa pierwsza pomoc osobom dorosłym – RKO osoby dorosłej, używanie AED, dodatkowa pomoc przedmedyczna

BFA-CI Podstawowa pierwsza pomoc dzieciom – RKO dziecka i niemowlęcia, używanie AED, dodatkowa pomoc przedmedyczna

BFA-ACI Podstawowa pierwsza pomoc osobom dorosłym i dzieciom – RKO osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, używanie AED, dodatkowa pomoc przedmedyczna

 

Informacje ogólne i przeznaczenie kursu

Jest to kurs podstawowy dopasowany do konkretnych potrzeb. Polecamy go osobom, które chciałyby nauczyć się czynności ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy aby być świadomym odpowiedzialności i wiedzieć co robić w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia człowieka nie pozostając biernym. Kurs kierujemy do wszystkich osób, a w szczególności do rodziców, opiekunów dzieci, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, szkół kierowców – szkół jazdy, szkół rodzenia, rolników i gospodarstw wiejskich, kierowców, wolontariuszy, klubów, organizacji, stowarzyszeń, itp.

 

Ogólne założenia kursu

 • Przygotować uczestników do udzielania pierwszej pomocy poprzez nauczenie ich umiejętności postępowania ratowniczego w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka oraz wykształcenie w nich prawidłowych postaw społecznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Przygotować uczestników do roli lidera podczas udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi apteczki pierwszej pomocy.
 • Kształtować u uczestników wrażliwość oraz potrzebę szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia człowieka.
 • Przygotować uczestników do poprawnego interpretowania i rozumienia istoty udzielania pierwszej pomocy, stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz zasad i standardów jej udzielania.
 • Propagować i popularyzować zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród społeczeństwa.

 

Cel kursu

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Efekty kształcenia

Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie ratownictwa przedmedycznego, sprawnego podejmowania działania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Poprawienie bezpieczeństwa w życiu codziennym.

 

Realizacja kursu

Kurs realizowany jest poprzez uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych zgodnie z wybranym zakresem programowym i godzinowym. Po kilkuminutowej części organizacyjnej kursanci przystępują do realizacji założeń programowych w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, które prowadzone są metodami aktywizującymi kursantów. Podczas kursu po każdym 2 godzinnym bloku kształcenia realizujemy 10-15 minutą przerwę. Po realizacji zaplanowanego materiału Instruktor podsumowuje i kończy kurs.

 

Standardy kształcenia

Kurs jest przeprowadzony zgodnie standardami kształcenia Wielkopolskiego Instytutu Kształcenia Przedmedycznego PAAB na które składają się elementy przygotowania i organizacji zajęć, użycia odpowiednich form i metod prowadzenia zajęć zgodnie z metodyką nauczania.

Nauczanie umiejętności ratowniczych poprzedzone jest zawsze wzorowym pokazem Instruktorskim całego zaplanowanego algorytmu, czynności czy konkretnej umiejętności. Po każdym pokazie instruktor zanim przejdzie do nauczania konkretnej umiejętności, szczegółowo omawia poszczególne czynności, które wykonywał zwracając uwagę na technikę aby kursanci mogli lepiej przyswoić sobie czynności do wykonania.

 

W naszej pracy dydaktycznej wykorzystujemy bardzo skuteczną metodę „KROK PO KROKU”, która zapewnia doskonałe przyswajanie przez kursantów umiejętności praktycznych, czyli tych które w przypadku pierwszej pomocy są kluczowe. Dopiero po opanowaniu przez kursantów pierwszej umiejętności instruktor przechodzi do nauczania kolejnego elementu ratowniczego. Każdy uczestnik kursu indywidualnie wykonuje wszystkie czynności pod okiem instruktora w relacji 1 – 1. W czasie kursu odbywa się ciągła ewaluacja, instruktor na bieżąco oceniając postępy, udziela kursantowi personalnych wskazówek.

Każdy uczestnik kursu występuje w roli zarówno poszkodowanego jak i ratownika po to aby mógł lepiej zrozumieć różne zachowania. Instruktor podczas zajęć odpowiada na pytania kursantów.

 

Treść programów kształcenia realizowanych przez PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego, powstała w oparciu o materiały źródłowe Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Wytycznych Resuscytacji z Rekomendacjami Postępowania – European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation na dany rok. Treści programów kształcenia Instytutu PAAB pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami ratownictwa rekomendowanymi przez przez Basic Life Support (BLS) Working Group w International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). ILCOR to międzynarodowy komitet ekspertów działający w celu ujednolicenia zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie, reprezentujący najważniejsze światowe organizacje zajmujące się resuscytacją takie jak ERC (European Resuscitation Council), AHA (American Heart Association), HSFC (Heart and Stroke Foundation of Canada), Australian and New Zealand Committee on Resuscitation, RCSA (Resuscitation Councils of Southern Africa), IAHF (Inter American Heart Foundation), ITLS (International Trauma Life Support).

 

Zasady ukończenia kursu

 • Uczestnictwo w 100 % zajęć.
 • Egzamin umiejętności praktycznych – poprawne wykonywanie wszystkich umiejętności ratowniczych realizowanych podczas kursu.

 

Zaświadczenia i certyfikaty

Po zrealizowanym kursie absolwent otrzyma poświadczenie zrealizowanego programu w formie:

 • Zaświadczenia w języku polskim zgodnie z prawem oświatowym RP na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres ważności zaświadczenia PAAB – bezterminowo.
 • Certyfikatu Instytutu PAAB w języku polskim i angielskim lub niemieckim. Okres ważności certyfikatu PAAB – 12 miesięcy nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Uprawnienia po kursie

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik jest przygotowany i uprawniony do udzielania pierwszej pomocy i może podejmować czynności ratownicze w zakresie takim jak zakładał program kształcenia. W Polsce, po ukończonym kursie, każdy uczestnik traktowany jest jako osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy. Na terytorium RP istnieje ustawowy obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Uprawnienia pozostają w zgodności z właściwymi przepisami polskiego prawa.

 

Największą wartością ukończonego kursu są przede wszystkim umiejętności udzielania pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym. Kurs zawiera kompletne treści programowe z pierwszej pomocy dla osób bez wykształcenia medycznego.

 

Program kształcenia (przykładowy zakres tematyczny dobierany w zależności od potrzeb).

 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy i dlaczego jej nie udzielamy poszkodowanym
 • łańcuch przeżycia
 • system In Case of Emergency (I.C.E)
 • używanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED
 • używanie barier ochronnych
 • sprawdzenie bezpieczeństwa i podejście do poszkodowanego
 • sprawdzenie przytomności poszkodowanego
 • wezwanie pomocy
 • udrożnienie dróg oddechowych
 • sprawdzenie oddechu poszkodowanego
 • wezwanie profesjonalnych służb medycznych (wykonanie rozmowy tel.)
 • postępowanie z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym RKO osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia
 • postępowanie z nieprzytomnym i oddychającym poszkodowanym
  • pozycja bezpieczna na boku
  • przełożenie poszkodowanego na plecy
  • unieruchamianie kręgosłupa
  • monitorowanie funkcji życiowych
 • zadławienie częściowe i całkowite
 • opatrywanie krwotoków i zranień
 • obsługa apteczki pierwszej pomocy
 • postępowanie w urazach – unieruchamianie kończyny górnej i dolnej
 • ewakuacja poszkodowanych (rękoczyn Rauteka podczas ewakuacji, wyciąganie poszkodowanego z pojazdu)
 • postępowanie w stanach nagłych (zawał serca, omdlenie, udar – badanie FAST, drgawki, wstrząs, oparzenia, cukrzyca, zatrucia substancjami chemicznymi i inne stany)

 

Miejsce organizacji kursów stacjonarnych

Poznań – kilka lokalizacji, Swarzędz.

Kursy stacjonarne realizowane są w oparciu o nasze sale dydaktyczne. Klimatyzowane pomieszczenia zapewniają komfort pracy dla uczestników. Istnieje możliwość skorzystania z serwisu kawowego oraz usługi cateringu jako dodatkowa opcja.

 

Miejsce organizacji kursów wyjazdowych

Dla grup zorganizowanych kursy realizujemy na terenie całego kraju według zapotrzebowania, najczęściej w lokalizacjach: Warszawa, Zielona Góra, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Konin, Koło, Łódź, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Wrocław.

 

Możliwości organizacyjne

Realizacja jednego lub kilku kursów równoległych w tym samym czasie.

Kurs może być realizowany w każdym miejscu jeśli warunki sali szkoleniowej spełniają nasze standardy organizacyjne.

 

Liczba uczestników kursu

min. 4 – max. 10 osób – na 1 instruktora

 

Czas kursu

8 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna – 45’)

(kurs realizowany jest w ciągu 1 dnia)

 

Czas kursu zależy od tego w jakim tempie uczestnicy poprawnie wykonają swoje zadania programowe (prawidłowo wykonają wszystkie umiejętności praktyczne). Czas kursu zatem może się zmienić.

 

Standardowa cena

 • 300 zł/brutto za osobę
 • Dla grup zorganizowanych wycenę sporządzamy indywidualnie

 

Wymagania przyjęcia na kurs

brak

 

Termin kursu

 • Kurs realizowany jest w formie OPEN – 1 lub 2 razy w miesiącu w Instytucie PAAB.

Informacja o terminie kursu OPEN umieszczona jest w aktualnościach. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Przy grupach zorganizowanych kurs realizowany jest po złożeniu zamówienia.

 

Zasady realizacji zamówień

 • Dla osób indywidualnych

Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy informację o wolnych terminach i lokalizacjach organizacji kursu. Po ustaleniu zaakceptowaniu warunków i wyborze terminu oraz miejsca kursu, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem należy przesłać wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej na adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia na kurs oraz wysyłamy fakturę z terminem płatności. Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dokonały płatności za kurs. Na 7 dni przed realizacją zamówienia przypominamy o zbliżającym się kursie i szczegółach (lokalizacji oraz godzinie rozpoczęcia). W dniu kursu należy pamiętać o przybyciu na czas, nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Kurs zawsze rozpoczyna się punktualnie. Do uczestnictwa w zajęciach prosimy wybierać sportowy luźny ubiór z uwagi na ćwiczenia praktyczne. W dniu ukończenia kursu uczestnik od razu otrzymuje dokumenty (zaświadczenie i certyfikat) oraz fakturę za kurs.

 

 • Dla grup zorganizowanych

Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy indywidualną ofertę dla grupy zgodnie z potrzebami. Po ustaleniu końcowych warunków zamówienia, wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej należy wysłać adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Na 7 dni przed realizacją zamówienia przypominamy o ustaleniach organizacyjnych. Jeśli kurs organizowany jest w naszej placówce, przekazujemy adres gdzie odbywały się będą zajęcia i w ustalonym terminie oczekujemy na kursantów. Jeśli kurs organizowany jest przez zamawiającego, Instruktor przyjeżdża do wyznaczonego miejsca realizacji w dniu kursu około 30 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Podczas części organizacyjnej zajęć wyznaczony Instruktor będzie upoważniony przez Instytut PAAB do zebrania kwestionariuszy osobowych od uczestników kursu, niezbędnych do realizacji zamówienia (wystawienia zaświadczeń i certyfikatów oraz ewidencji). Po realizacji kursu przekazujemy lub wysyłamy do Państwa fakturę zgodnie z zamówieniem. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Instytutu PAAB wysyłamy do Państwa dokumentację (zaświadczenia i certyfikaty) listem poleconym.

WSTECZ

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Nie zwlekaj, zapisz się!