I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu PAAB.pl (dalej „Regulamin Serwisu”) określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu PAAB.pl, w którego ramach Operator Serwisu zamieszcza opisy, informacje i formularze dotyczące tematyki pierwszej pomocy.
 2. Niniejszy Regulamin Serwisu pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

 

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie Serwisu sformułowania oznaczają:

 1. Operator Serwisu – PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego Paweł Pawlik z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Szmaragdowa 8, będący twórcą oraz właścicielem praw do serwisu PAAB.pl uprawnionym do dysponowania jego zasobami oraz udostępniający infrastrukturę teleinformatyczną Partnerom Serwisu.
 2. Partner Serwisu – podmiot (podmioty) odpowiedzialne za obsługę Użytkowników realizujących zgłoszenia za pośrednictwem Serwisu. Partnerzy Serwisu wyszczególnieni są w Polityce Prywatności.
 3. Serwis – serwis usługowo tematyczny PAAB.pl poświęcony jest tematyce i ofercie usług pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie Serwisu, materiały obejmujące w szczególności informacje, artykuły, zdjęcia, filmy i pliki do pobrania.
 5. Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Operator Serwisu zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
  • MS Internet Explorer od 8.0,
  • Firefox od 3.0,
  • Chrome od 10.0,
  • Opera od 10.0.
 2. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

 

IV. ZOBOWIĄZANIA OPERATORA SERWISU

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych Regulaminu Serwisu oraz z dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Operator Serwisu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
 3. Operator Serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. W celu uzyskania bezpłatnej informacji na temat aktualnych kursów pierwszej pomocy Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usługi polegającej na zgłoszeniu się zgłoszenia się na odpowiedni kurs wskazany w odpowiednim formularzu.
 2. Przetwarzania danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez Partnerów oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności (umieszczonej powyżej) stanowiąca nieodłączną cześć niniejszego Regulaminu Serwisu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 1. W przypadku zmiany Regulaminu Serwisu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
 2. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres: PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego Paweł Pawlik, ul. Szmaragdowa 8, 62-020 Swarzędz, biuro@paab.pl.
 4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać na adres: PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego Paweł Pawlik, ul. Szmaragdowa 8, 62-020 Swarzędz, biuro@paab.pl.
 5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 6. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 7. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.
 8. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Regulaminu serwisu PAAB.pl, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.