PAŃSTWOWE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI PIERWSZEJ POMOCY

uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy, w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego PAAB w Swarzędzu w ramach współpracy z Instytutem Psychoedukacji i Nauk Społecznych Polska Edukacja w Raciborzu , realizuje dla nauczycieli pracujących w RP, specjalny program, który umożliwia uzyskanie kwalifikacji w zakresie nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce.

 

W dniu 26 sierpnia 2009 roku zostało opublikowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132). Rozporządzenie to obowiązuje od 1 września 2009 roku i określa zasady organizacji szkoleń nadających kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli, którzy nie posiadają wykształcenia medycznego.

 

Państwowe kwalifikacje w zakresie nauczania pierwszej pomocy, muszą posiadać wszyscy nauczyciele, którzy uczą pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych. Te kwalifikacje muszą także posiadać nauczyciele uczący przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Instytut PAAB, była jedną z pierwszych w Placówek w Polsce, która przeprowadziła to państwowe szkolenie dla nauczycieli. Do dnia dzisiejszego, nasze programy cieszą się ogromną popularnością, gdyż prowadzimy zajęcia w małych grupach, a nasi absolwenci potrafią uczyć pierwszej pomocy na najwyższym poziomie.

 

Program edukacji Nauczycieli Pierwszej Pomocy spełnia wymagania Ministerstwa Zdrowia RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w zakresie posiadania uprawnień do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych na terytorium RP.

Ten specyficzny program kształcenia jest prowadzony z ogromnym powodzeniem w Polsce od wielu lat, przez PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego. Ten państwowy program możesz ukończyć bezpośrednio w naszym instytucie w Swarzędzu lub Poznaniu.

 

Nazwa szkolenia

Szkolenie kwalifikacyjne dla nauczycieli nadające uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Kod szkolenia

SDN

 

Terminy szkoleń

aktualne terminy dostępne są w naszym kalendarzu

 

Dla grup zorganizowanych (max. 10 osobowych) kursy realizujemy na terenie całego kraju według zapotrzebowania zamawiającego, najczęściej w lokalizacjach: Warszawa, Zielona Góra, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Konin, Koło, Łódź, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Wrocław. W czasie pandemii COVID-19 maksymalna grupa podczas zajęć praktycznych wynosi 6 osób.

 

Ważne informacje

Do czasu wycofania stanu epidemicznego oraz na podstawie właściwych przepisów prawa, które zostały naszemu instytutowi potwierdzone przez Dyrektora Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia (pismo z dnia 13 czerwca 2020 r, nr. ROR.528.2.8.2020.MS), będziemy prowadzić powyższe szkolenie w następujący sposób:

 • wszelkie zajęcia teoretyczne będą zastąpione nauczaniem online (za pośrednictwem naszego panelu edukacji online);
 • egzamin teoretyczny odbędzie się online;
 • zajęcia praktyczne będą trwały 1 dzień;
 • uczestnicy zajęć praktycznych będą rozdzielenie od siebie w odległości 1,5 metra na sali dydaktycznej;
 • nauczanie praktycznych umiejętności ratowniczych odbędzie się z zastosowaniem rekomendowanych algorytmów i procedur w czasach COVID-19;
 • uczestnicy kształcenia zostaną wyposażeni w przyłbice ochronne, rękawiczki ochronne i płyn do dezynfekcji rąk;
 • przed wejściem na zajęcia – każdy uczestnik zostanie poddany badaniu temperatury ciała i zostanie z nim przeprowadzony wywiad epidemiologiczny.

 

Informacje ogólne i przeznaczenie szkolenia

Szkolenie kwalifikacyjne dla nauczycieli prowadzimy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132). Uczestnikami państwowego szkolenia mogą być czynni zawodowo nauczyciele, nauczyciele publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

 

Cena

 • 1.300 zł (brutto)

 

Cena dla naszych absolwentów z poprzednich lat

 • 1.200 zł (brutto)

 

W cenie szkolenia

 • dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie e-learning (książka „Poradnik ratownika” w formacie pdf,)
 • zestaw prezentacji multimedialnych, algorytmy postępowania ratowniczego,
 • kilka innych książek dotyczących postępowania ratowniczego i pomocowego wobec dzieci chorych i z różnymi dysfunkcjami),
 • serwis kawowy na zajęciach, (do czasu zakończenia pandemii COVID-19 serwis nie będzie dostępny),
 • zajęcia stacjonarne (ćwiczenia, treningi),
 • egzamin,
 • państwowe zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy w Polsce – jako nauczyciel pierwszej pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Zdrowia.

 

Czas trwania zajęć

Edukacja na odległość (platforma e-learningowa) 1 dzień samodzielnej nauki i trzy pełne dni zajęć stacjonarnych. Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych, z czego 12 godzin zajmuje samokształcenie kierowane na podstawie dostarczonych materiałów edukacyjnych. Zajęcia stacjonarne, to 3 dni zajęć w małych grupach. Zajęcia prowadzimy w mniejszych grupach, niż zostało to określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, aby zapewnić większy komfort edukacyjny dla naszych kursantów.

 

Uwaga!
Podczas pandemii COVID-19 zajęcia teoretyczne (2 dni) w ramach samokształcenia w naszym panelu edukacji online i 1 dzień zajęć stacjonarnych.

 

Organizator państwowego szkolenia

PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego jest organizatorem szkolenia i realizuje je na podstawie umowy współpracy z Instytutem Psychoedukacji i Nauk Społecznych POLSKA EDUKACJA, który jest ogólnopolską placówką doskonalenia nauczycieli, która została zarejestrowana przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz jesteśmy akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli.

 

Certyfikaty i zaświadczenia

Instytucja wydająca państwowe zaświadczenie zgodnie z przepisami Ministra Zdrowia RP:

Instytut Psychoedukacji i Nauk Społecznych POLSKA EDUKACJA

 

Zobacz wzór

 

ZAŚWIADCZENIE

(Oryginały dokumentów są opatrzone stosownymi pieczęciami i podpisami).

 

Ważne!
Prosimy przeczytać dokładnie wszystkie informacje zawarte na stronie. Na dole strony znajduje się kwestionariusz zapisów online. Odbiorcami, uczestnikami państwowego szkolenia mogą być czynni zawodowo nauczyciele, nauczyciele publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

 

Uwaga!
Do kwestionariusza zapisów należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich lub zaświadczenie ze szkoły, że dana osoba jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia państwowego jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (w tym nabycie umiejętności wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci i niemowląt, używania AED) oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia kursów pierwszej pomocy.

 

Wartość
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i dydaktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanie kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” na III i IV etapie edukacji, uprawnień do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Realizacja zajęć

Zajęcia są realizowane w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć (zajęcia teoretyczne i praca własna) jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjnej (kształcenia e-learningowego), na platformie do edukacji zdalnej lub na podstawie udostępnionych materiałów edukacyjnych. Ćwiczenia praktyczne, scenariusze, ćwiczenia dydaktyczne oraz egzaminy (teoretyczny i praktyczny) są realizowane w formie stacjonarnej.

 

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

 • blok samokształcenia,
 • blok zajęć stacjonarnych.

W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 3 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręczniki w formacie pdf, które są udostępniane słuchaczowi za pośrednictwem naszej platformy e-learning. Słuchacz uczy się samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręcznikach.

W bloku zajęć stacjonarnych, które to zajęcia są organizowane w siedzibie naszego instytutu (lub w miejscach organizacji kursu), słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia. W części 2-giej kształcenia praktycznego, słuchacz uczestniczy w zajęciach z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania pierwszej pomocy.

 

Zasady edukacji

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie, w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz doradza słuchaczowi. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy byli zaangażowani podczas zajęć.

 

Stosowane standardy edukacyjne i medyczne

Kurs jest przeprowadzony  zgodnie ze standardami kształcenia PAAB Wielkopolskiego Instytutu Kształcenia Przedmedycznego  oraz założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Wszystkie treści programowe kształcenia pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami medycznymi, które zostały ogłoszone dla poszczególnych destynacji przez międzynarodowe gremia i organizacje naukowe. Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR – International Liaison Committee on Resuscitation, ERC – European Resuscitation Council, AHA – American Heart Association, ITLS – International Trauma Life Support. Kurs obejmuje także program opracowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia RP.

Zajęcia prowadzimy w małych 6-cio osobowych grupach, a część stacjonarna zajęć kursu trwa trzy dni.

 

Czas trwania zajęć stacjonarnych

3 dni (obecnie do czasu zakończenia pandemii COVID-19, zajęcia są podzielone na 1 dzień kształcenia online i 2 dni zajęć stacjonarnych)

 

Egzamin państwowy (kwalifikacje państwowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia RP):

 • egzamin pisemny (test wyboru – 30 pytań),
 • egzamin praktyczny (resuscytacja osoby dorosłej – na fantomie),
 • egzamin praktyczny (resuscytacja osoby pomiędzy 1 a 8 rokiem życia),
 • egzamin praktyczny (opatrywanie rany powierzchniowej dłoni).

Pytania do egzaminu teoretycznego, wraz z prawidłowymi odpowiedziami (90 pytań), zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, są publikowane powszechnie, a na naszej stronie możesz je pobrać poniżej (pdf). Z zestawu 90 pytań, opracowanych przez ekspertów Ministerstwa Zdrowia, wybieramy 30 pytań. Uczestnik kursu musi odpowiedzieć prawidłowo na 90% pytań z testu.

 

Zapisy na szkolenie państwowe

Osoba zainteresowana ukończeniem szkolenia państwowego i międzynarodowego wypełnia kwestionariusz ONLINE, który znajduje się na dole niniejszej strony.

 

Do kwestionariusza zapisów ONLINE należy dołączyć:

 • kopię zaświadczenia ze szkoły lub placówki oświatowej, że dana osoba jest czynnym zawodowo nauczycielem,
 • lub kopię dyplomu o ukończeniu studiów wyższych dla nauczycieli.

Dopuszcza się także załączenie ukończenia studiów podyplomowych, które nadają kwalifikacje pedagogiczne lub ukończenia pełnego kursu kwalifikacji pedagogicznych (kurs kwalifikacyjny musi określać uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole). Jeśli masz wątpliwości, czy możesz rozpocząć ten kurs, to napisz do nas używając ogólnego arkusza zapytań w dziale „KONTAKT”.

Obecnie do czasu zakończenia pandemii COVID-19, zlecamy tylko kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

WSTECZ

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Nie zwlekaj, zapisz się!