PAŃSTWOWE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI PIERWSZEJ POMOCY

uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy, w szkołach i placówkach oświatowych

 

Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego PAAB w Swarzędzu w ramach współpracy z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu, realizuje dla nauczycieli pracujących w RP, szkolenie kwalifikacyjne dla nauczycieli w zakresie nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce.

 

W dniu 26 sierpnia 2009 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Rozporządzenie to obowiązuje od 1 września 2009 roku i określa zasady organizacji szkoleń nadających kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli, którzy nie posiadają wykształcenia medycznego.

 

Państwowe kwalifikacje w zakresie nauczania pierwszej pomocy, muszą posiadać wszyscy nauczyciele, którzy uczą pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych. Te kwalifikacje muszą także posiadać nauczyciele uczący przedmiotu “Edukacja dla bezpieczeństwa” w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Nasza placówka, była jedną z pierwszych w Polsce, która przeprowadziła to szkolenie dla nauczycieli. Do dnia dzisiejszego, nasze programy cieszą się ogromną popularnością, gdyż prowadzimy zajęcia w małych grupach, a nasi absolwenci potrafią uczyć pierwszej pomocy.

 

 

Nazwa szkolenia

Nauczyciel Pierwszej Pomocy z kursem ratowniczym IFACC

 

Kod szkolenia

SDN Nauczyciel Pierwszej Pomocy z kursem ratowniczym IFACC – Szkolenie kwalifikacyjne dla nauczycieli nadające uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych wraz z kompletnym kursem ratowniczym IFACC.

 

Informacje ogólne i przeznaczenie szkolenia

Szkolenie kwalifikacyjne dla nauczycieli prowadzimy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132). Uczestnikami państwowego szkolenia mogą być czynni zawodowo nauczyciele, nauczyciele publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia państwowego jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (w tym nabycie umiejętności wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci i niemowląt, używania AED zgodnie z programem).

 

Efekty kształcenia

Nabycie umiejętności ratowniczych oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu “Edukacja dla bezpieczeństwa”, uprawnień do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Realizacja szkolenia

Zajęcia realizowane są w czasie 2 zjazdów. Każdy zjazd trwa 2 dni po 7,5 godziny lekcyjnej. Szkolenie realizowane jest w salach dydaktycznych naszego Instytutu (lub innych miejscach organizacji kursu). Słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi. Zajęcia realizowane podczas pierwszego zjazdu obejmują naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia w ramach kompletnego kursu ratowniczego. I zjazd zakończony jest egzaminem na poziomie ratowniczym. Podczas drugiego zjazdu słuchacze realizują program ze specjalistami oraz egzamin końcowy

 

Podczas szkolenia po każdym 2 godzinnym bloku kształcenia realizujemy 10-15 minutą przerwę. Jeśli szkolenie ma w opcji lunch, wówczas zaplanowana jest również jedna dłuższą przerwa obiadowa.

 

Standardy kształcenia

Szkolenie przeprowadzone jest zgodnie ze standardami kształcenia Wielkopolskiego Instytutu Kształcenia Przedmedycznego PAAB na które składają się elementy przygotowania i organizacji zajęć, użycia odpowiednich form i metod prowadzenia zajęć zgodnie z metodyką i specyfiką.

Nauczanie umiejętności ratowniczych poprzedzone jest zawsze wzorowym pokazem Instruktorskim całego zaplanowanego algorytmu, czynności czy konkretnej umiejętności. Po każdym pokazie instruktor zanim przejdzie do nauczania konkretnej umiejętności, szczegółowo omawia poszczególne czynności, które wykonywał zwracając uwagę na technikę aby kursanci mogli lepiej przyswoić sobie czynności do wykonania.

 

W naszej pracy dydaktycznej wykorzystujemy bardzo skuteczną metodę „KROK PO KROKU”, która zapewnia doskonałe przyswajanie przez kursantów umiejętności praktycznych, czyli tych które w przypadku pierwszej pomocy są kluczowe. Dopiero po opanowaniu przez kursantów pierwszej umiejętności instruktor przechodzi do nauczania kolejnego elementu ratowniczego. Każdy uczestnik szkolenia indywidualnie wykonuje wszystkie czynności pod okiem instruktora w relacji 1 – 1. W czasie szkolenia odbywa się ciągła ewaluacja, instruktor na bieżąco oceniając postępy, udziela szkolonemu personalnych wskazówek.

Każdy uczestnik szkolenia występuje w roli zarówno poszkodowanego jak i ratownika po to aby mógł lepiej zrozumieć różne zachowania. Instruktor podczas zajęć Instruktor podczas zajęć odpowiada na pytania szkolonych..

 

Szkolenie przeprowadzone jest zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Wszystkie treści programowe kształcenia pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami medycznymi, które zostały ogłoszone dla poszczególnych destynacji przez międzynarodowe gremia i organizacje naukowe. Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR – International Liaison Committee on Resuscitation, ERC – European Resuscitation Council, AHA – American Heart Association, ITLS – International Trauma Life Support.

 

Zasady ukończenia szkolenia

Uczestnictwo w 100 % zajęć.

 

Egzamin na poziomie ratowniczym (na I zjeździe):

 • Egzamin umiejętności praktycznych – poprawne wykonywanie wszystkich umiejętności ratowniczych realizowanych podczas kursu.
 • Egzamin wiedzy teoretycznej – udzielenie poprawnej odpowiedzi na min. 70% z 30 zadanych pytań (może być jedna lub więcej odpowiedzi na każde pytanie).

 

Egzamin państwowy (kwalifikacje państwowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia RP):

 • egzamin pisemny (test wyboru – 30 pytań);
 • egzamin praktyczny (resuscytacja osoby dorosłej – na fantomie elektronicznym);
 • egzamin praktyczny (resuscytacja osoby pomiędzy 1 a 8 rokiem życia);
 • egzamin praktyczny (usztywnianie kończyny górnej).

 

Pytania do egzaminu teoretycznego, wraz z prawidłowymi odpowiedziami (90 pytań), zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, są publikowane powszechnie, a na naszej stronie możesz je pobrać poniżej (pdf). Z zestawu 90 pytań, opracowanych przez ekspertów Ministerstwa Zdrowia, wybieramy 30 pytań. Uczestnik kursu musi odpowiedzieć prawidłowo na 90% pytać z testu.

 

Zaświadczenia i certyfikaty

Po zrealizowanym szkoleniu absolwent otrzyma poświadczenie zrealizowanego programu w formie:

 • Zaświadczenia ukończenia państwowego szkolenia – wydane przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu, zgodnie z właściwymi przepisami Ministra Zdrowia RP – ważne 5 lat.
 • Zaświadczenia w języku polskim zgodnie z prawem oświatowym RP na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres ważności zaświadczenia PAAB – bezterminowo.
 • Certyfikatu PAAB w języku polskim i angielskim. Okres ważności certyfikatu PAAB – nie dłużej niż 24 miesiące.
 • Certyfikatu w j. angielskim w formie karty plastikowej, uczestnik otrzymuje do 30 dni roboczych od czasu, gdy ukończy kurs, wydany przez International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). Okres ważności certyfikatu – nie dłużej niż 24 miesiące. Okres ważności certyfikatu – nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Uprawnienia po szkoleniu

Absolwent po ukończeniu szkolenia uprawniony jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych z pierwszej pomocy w szkołach i placówka oświatowych.

Po ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik jest przygotowany i uprawniony do udzielania pierwszej pomocy i może podejmować czynności ratownicze w zakresie takim jak zakładał program kształcenia. W Polsce, po ukończonym kursie, każdy uczestnik traktowany jest jako osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy. Na terytorium RP istnieje ustawowy obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Uprawnienia pozostają w zgodności z właściwymi przepisami polskiego prawa.

 

Największą wartością ukończonego kursu są przede wszystkim umiejętności udzielania pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym. Kurs zawiera kompletne treści programowe z pierwszej pomocy dla osób bez wykształcenia medycznego.

 

Program kształcenia

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych:

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
 • Wezwanie pomocy
 • Zadławienia
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Zatrucia
 • Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Urazy
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
 • Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
 • Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
 • Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

 

Miejsce organizacji kursów stacjonarnych

Poznań – kilka lokalizacji, Swarzędz.

Kursy stacjonarne realizowane są w oparciu o nasze sale dydaktyczne . Klimatyzowane pomieszczenia zapewniają komfort pracy dla uczestników. Istnieje możliwość skorzystania z serwisu kawowego oraz usługi cateringu jako dodatkowa opcja.

 

Miejsce organizacji kursów wyjazdowych

Dla grup zorganizowanych (max. 6 osobowych) kursy realizujemy na terenie całego kraju według zapotrzebowania zamawiającego, najczęściej w lokalizacjach: Warszawa, Zielona Góra, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Konin, Koło, Łódź, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Wrocław.

 

Możliwości organizacyjne

Realizacja jednego lub kilku kursów równoległych w tym samym czasie.

Kurs może być realizowany w lokalizacji wskazanej przez zamawiającego jeśli warunki sali szkoleniowej spełniają nasze standardy organizacyjne.

 

Liczba uczestników szkolenia

max. 6 osób – na 1 instruktora

 

Czas szkolenia

Szkolenie realizowane jest w czasie 4 dni (2 dwudniowe zjazdy) i obejmuje łącznie 30 godzin zajęć dydaktycznych, z czego:

 • I-szy dwudniowy zjazd
  • 15 godzin (2 dni) realizujemy program na poziomie ratowniczym – nauka czynności ratowniczych (zajęcia praktyczno-teoretyczne)
 • II-gi dwudniowy zjazd
  • 15 godzin (2 dni) realizujemy program ze specjalistami (praktyczno-teoretyczne) oraz egzamin teoretyczny i praktyczny

 

Standardowa cena
900 zł (brutto)

Wymagania przyjęcia na szkolenie

 • Kopia zaświadczenia ze szkoły lub placówki oświatowej, że dana osoba jest czynnym zawodowo nauczycielem,
 • Kopia dyplomu o ukończeniu studiów wyższych dla nauczycieli.
 • Dopuszcza się także przyjęcie na szkolenie osób, które ukończyły studia podyplomowe, które nadają kwalifikacje pedagogiczne lub ukończenia pełnego kursu kwalifikacji pedagogicznych (kurs kwalifikacyjny musi określać uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole).

 

Jeśli masz wątpliwości, czy możesz rozpocząć to szkolenie, to napisz do nas używając poniższego arkusza „ZADAJ PYTANIE”.

 

Termin szkolenia

 • Szkolenie realizowane jest w formie OPEN – 1 raz w miesiącu w salach dydaktycznych Instytutu PAAB. Informacje o terminie i trwających zapisach na szkolenie dostępne są w aktualnościach. Można również za pośrednictwem formularza uzyskać wszelkie informacje o najbliższym szkoleniu.

 

Zasady realizacji zamówień

 • Dla osób indywidualnych

Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy informację o wolnych terminach i lokalizacjach organizacji kursu. Po ustaleniu zaakceptowaniu warunków i wyborze terminu oraz miejsca szkolenia, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem należy przesłać wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej na adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia na szkolenie oraz wysyłamy fakturę z terminem płatności. Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dokonały płatności za szkolenie. Po dokonaniu płatności najpóźniej 7 dni przed realizacją szkolenia wysyłamy podręcznik do samokształcenia i przypominamy o zbliżającym się kursie oraz szczegółach (lokalizacji oraz godziny rozpoczęcia). W dniu kursu należy pamiętać o przybyciu na czas, nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Szkolenie zawsze rozpoczyna się punktualnie. Do uczestnictwa w zajęciach prosimy wybierać sportowy luźny ubiór z uwagi na ćwiczenia praktyczne.

 

 • Dla Firm i Instytucji

Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy indywidualną ofertę dla firmy zgodnie z potrzebami. Po ustaleniu końcowych warunków zamówienia, wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej należy wysłać adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Na 7 dni przed realizacją zamówienia przypominamy o ustaleniach organizacyjnych i wysyłamy podręcznik dla uczestników. Jeśli szkolenie organizowane jest w naszej placówce, przekazujemy adres gdzie odbywały się będą zajęcia i w ustalonym terminie oczekujemy na szkolonych. Jeśli kurs organizowany jest przez zamawiającego, Instruktor przyjeżdża do wyznaczonego miejsca realizacji w dniu kursu około 30 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Podczas części organizacyjnej zajęć wyznaczony Instruktor będzie upoważniony przez Instytut PAAB do zebrania kwestionariuszy osobowych od uczestników szkolenia, niezbędnych do realizacji zamówienia (wystawienia zaświadczeń i certyfikatów oraz ewidencji). Po realizacji kursu przekazujemy lub wysyłamy do Państwa fakturę zgodnie z zamówieniem. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Instytutu PAAB wysyłamy do Państwa dokumentację (zaświadczenia i certyfikaty) listem poleconym do 30 dni po ukończeniu kursu.

WSTECZ

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Nie zwlekaj, zapisz się!