Bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków zawodowych jest niezwykle istotną kwestią we wszelkich zakładach pracy. Należy pamiętać, że to na pracodawcy ciąży odpowiedzialność zorganizowania właściwe funkcjonującego systemu m.in. dotyczącego udzielania pierwszej pomocy.

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z obowiązującym prawem, w tym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, obliguje się pracodawcę do zapewnienia udzielenia osobom zatrudnionym pierwszej pomocy w przypadku takiej konieczności. Zgodnie z tym prawem, w każdej firmie powinny znaleźć się odpowiednie punkty przeznaczone m.in. do opatrywania poszkodowanych oraz apteczki (ich liczba nie jest regulowana). Obowiązkiem pracodawcy jest również wyznaczenie osób udzielających wsparcia rannym.

System pierwszej pomocy

W zależności od wykonywanych obowiązków w danym zakładzie pracy, osoby zatrudnione mogą być narażone na różne czynniki. Dlatego też przed organizacją sprawnie funkcjonującego systemu warto przeprowadzić ocenę ryzyka, aby zyskać pewność na co mogą być narażeni pracownicy.

Pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia osób, które mają udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym. Niemniej jednak działania te powinny być dostosowane do następujących czynników:

  • liczby pracowników w zakładzie,
  • rodzaju zagrożeń (możliwość wydzielania się szkodliwych substancji itp.),
  • zakresu prowadzonej działalności.

Rozpoczynając budowę odpowiednio działającego systemu należy także zapewnić łączność z placówkami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w działaniach medycznych oraz przeciwpożarowych.

Jak wybrać pracowników udzielających pierwszej pomocy?

Należy pamiętać, że osoby te będą odpowiedzialne za czyjeś zdrowie, dlatego też ich wybór nie powinien być przypadkowy. Oczywiście pracodawca może odgórnie wyznaczyć takie osoby, niemniej jednak warto rozważyć predyspozycje np. brak lęku przed krwią, umiejętność działania w stresie i pod presją czasu. Dlatego też w takim systemie powinni znaleźć się ochotnicy. Osobom tym można zorganizować dodatkowe szkolenie, pomagające i upewniające ich w działaniach. Chcąc utrzymać system udzielania pomocy w wysokiej sprawności, należy realizować dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy zajęcia przypominające. Europejska Rada Resuscytacji w wytycznych 2021 po przeprowadzonych badaniach zaleca realizację takich szkoleń co najmniej raz w roku.

Należy również pamiętać, że brak dopełnienia tych obowiązków, (nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy) może skutkować grzywną wynoszącą od 1 000 do 30 000 złotych.